Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.[1] Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy.

Funkčné obdobie orgánu sú štyri roky.

Legislatíva[2]

upraviť
 • zákon č. 596/2003 Z. z[1]. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 552/2003 Z. z[3]. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 230/2009[4] Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z[5], ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

Kompetencie[1]

upraviť
 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
 • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia
 • vyjadruje sa ku dokumentom predkladaným riaditeľom školy

Zasadania a uznášanie sa[1]

upraviť

Orgán školskej samosprávy je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov orgánu školskej samosprávy.

Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov.

Zasadnutia rady školy sú verejné, ak členovia rady školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodnú inak.

Svoju činnosť rada školy primerane dokumentuje a dokumentáciu vedie písomne. Dokumentácia je potrebná vzhľadom k tomu, aby nedochádzalo k prípadným nedorozumeniam alebo pochybeniam pretože rada školy sa vyjadruje k závažným skutočnostiam školy.[6]

Členstvo[1]

upraviť

Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov, pričom:

 • Počet členov nižší ako 11 nemôže byť, ak má škola alebo školské zariadenie počet zamestnancov väčší ako 25.
 • S 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.
 • Počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.
 • Počet členov by mal byť nepárny, keďže je aj výberovou komisiou, ktorej počet členov má byť nepárny[6]

Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.

Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

Zloženie rady školy

upraviť

V stredných školách, v špeciálnych stredných školách, v odborných učilištiach a v praktických školách[4]

 • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
 • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
 • traja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia,
 • jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou a
 • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
V odborných učilištiach a v praktických školách je rada školy bez zvoleného zástupcu žiakov školy a zvyšuje sa počet zvolených zástupcov pedagogických zamestnancov na troch.

V základných školách, v špeciálnych základných školách, v materských školách, v špeciálnych materských školách, v základných umeleckých školách, v školských internátoch a v centrách voľného času[4]

 • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
 • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
 • štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia a
 • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Referencie

upraviť
 1. a b c d e Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2016-03-26]. Dostupné online. Archivované 2016-04-07 z originálu.
 2. http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_trencin_skolstvo/2013/rada_skoly/Vyberove2.pdf
 3. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/
 4. a b c https://www.unsk.sk/files/showfile/20724
 5. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2016-03-26]. Dostupné online. Archivované 2013-03-03 z originálu.
 6. a b http://dsu.kapitula.sk/html/data/rs/rada_skoly_brozura.pdf