Reálna os je os x v Gaussovej rovine.

Ak komplexné číslo definujeme ako a + bi, tak na reálnu os nanášame hodnotu a. Pre reálne čísla, teda ak b = 0, je reálna os jednoducho osou, na ktorej sú zobrazené reálne čísla zoradené podľa veľkosti, a potom ju nazývame jednoducho číselná os.