Redaktor:Rudko/Projekty pre Wikipédiu

Založenie združenia WMSKUpraviť

Začiatkom roku 2011 začali prostredníctvom diskusných stránok Wikipédie prebiehať diskusie o možnosti založiť pobočku Wikimedia na slovenskom území. Prvý krok bol zaregistrovanie internetovej domény wikimedia.sk, ktorý som uskutočnil vo feb. 2011, s cieľom zamedziť zneužitie registrácie cudzou osobou. Paradoxne bola táto doména ešte počas prebiehajúcich diskusií voľná. Poďalšie mi prišlo nutné zaviesť pravidelný trojmesačný cyklus stretnutí redaktorov Wikipédie, nakoľko som si odtiaľ sľuboval iniciatívnych členov pre budúce združenie a istá pravidelnosť diskusií bola pre založenie združenia elementárna. Pred prvým stretnutí sme žiadali o rady ohľadom zakladania združeia právnu expertku. Prvé stretnutie prebehlo v máji 2011 v Bratislave a zúčastnilo sa na ňom 12 redaktorov. Pri tomto stretnutí išlo o vymedzenie pojmov, o prediskutovanie základnej myšlienky ohľadom združenia o dohodnutie nasledujúcich krokov. Po tomto stretnutí nasledovali ďalšie intenzívne diskusie prostredníctvom diskusnej platformy na Wikipédii, nadväzovanie zahraničných kontaktov a príprava cesty na hlavnú konferenciu Wikimania 2011 do Haify v Izraeli. Na tejto konferencii sa mi podarilo zúčastniť na stretnutí už oficiálnych pobočiek na celosvetovej úrovni a predstaviť myšlienku založiť slovenskú pobočku rôznym predsedom združení. Táto účasť bola veľkým prínosom, úplná väčšina osôb, ktoré participojú okolo pobočiek Wikimedia pre náš zámer vyslovila podporu. Na následnom stretnutí redaktorov v Bratislave som prítomným podal obšírnu správu o priebehu konferencie a dodatočne pre slovenskú komunitu vyhotovil správu o priebehu programu medzinárodnej konferencie, ktorá bola zverejnená na diskusných stránkach Wikipédie. V novembri sme nadviazali kontakt na orgán Wikimedia Foundation Chapter Comitee, ktoré sprevádza vznik pobočiek. V decembri 2011 po stretnutí u právnej expertky, traja členovia prípravného výboru podpísali stanovy združenia a registráciou na Ministerstve vnútra 19.12. 2011 bol oficiálne potvrdený vznik združenia Wikimedia Slovenská republika. V marci 2012 a uskutočnilo prvé valné zhromaždenie združenia a voľby do jeho orgánov.

Printflayer pre školyUpraviť

 
Finálna podoba nástenkového flayera

Krátko po vzniku združenia vznikol nápad, uskutočniť prvé projekty združenia v nízkonákladovej forme, bez toho aby sme boli nútený žiadať o krytie finančných nákladov a prispôsobovať sa podmienkam pre prerozdelovanie. Oslovil som priateľa, ktorý zadarmo združeniu poskytol grafickú kresbu, ktorú sme upravili do podoby nástenkového flayera. Následne nám Ministerstvo školstva poskytlo kompletný zoznam emailových adries všetkých škôl na území SR. Elektronickou poštou združenie rozposiela flayer so žiadosťou o tlač a následné vyvesenie v priestoroch školy. Stav k marcu 2012 je 1400 poslaných emailov do ZŠ na území Slovenskej republiky. Cieľ je dosiahnuť 15 000 poslaných emailov do základnách škôl, stredých škôl, knižníc a vzdelávacích inštitúcií na území SR.

Wiki Loves Monuments Slovenská republikaUpraviť

V mene združenia Wikimedia Slovenská republika som vyžiadal z Pamiatkového úradu zoznam národných kultúrnych pamiatok, ktorý bol sprístupnený rakúskym kolegom, ktorý budú tieto zoznamy digitalizovať z excell formátu do tabuľkovej podoby na slovenskej Wikipédii.

Doména wikipedia.skUpraviť

Prostredníctvom podpredsedu WMHU a predsedu ChapCom Benca Domokosa, združenie WMSK upozornilo nadáciu Wikimedia Foundation v USA na problém s internetovou doménou wikipedia.sk, ktorá je momentálne využívaná na reklamné účely/SMS zárobky treťou osobou. Nadácia sa po preverení skutočností v priebehu kaledárneho mesiaca vyjadrí.

Projekt Erby 2014Upraviť

Zatiaľ ide o individuálny projekt, ale tak pridal som ho do jedného radu k tým predošlím.