Rozhodnutie (právo)

Rozhodnutie je spravidla formalizovaný procesný úkon ľubovoľného orgánu, prostredníctvom ktorého sa určujú vzájomné práva a povinnosti účastníkov konania v rôznych štádiách konania.

Napríklad slovenský Civilný sporový poriadok rozlišuje:[1]

Slovenský Trestný poriadok rozlišuje[2]:

Referencie

upraviť
  1. § 212 a nasled. zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení platnom a účinnom k 15. 4. 2024.
  2. § 162 ods. 1 zák. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení platnom a účinnom k 15. 4. 2024.