Sústrednosť alebo koncentricita alebo koncentrickosť alebo homocentrickosť (lat.) je manie spoločného stredu. Napríklad kružnice so spoločným stredom sa nazývajú sústredné.