Skalná rímsa

Skalná rímsa je jedna z eolických foriem reliéfu a vzniká procesom veternej korázie.

Skalné rímsy vznikajú vplyvom nerovnomerného znižovania horizontálnych alebo subhorizontálne uložených skalných výstupov s rôznou geomorfologickou odolnosťou. Rímsy sa viažu na odolnejšie horniny, pričom lineárne pretiahnuté depresie ich oddeľujú od menej odolných hornín. Pri ich formovaní sa uplatňuje okrem korázie aj zvetrávanie a deflácia.

Príklady dobre vyvinutých skalných ríms je možné nájsť v Českej kriedovej tabuli.