Sledovanosť je miera sledovania televízneho alebo rozhlasového programu. Môže byť vyjadrená v absolútnych alebo relatívnych číslach. Relatívna sledovanosť môže byť vztiahnutá ku všetkých potenciálnym divákom alebo vzhľadom ku počtu všetkých divákov, ktorí v danom čase sledovali nejaký program. Sledovanosť sa meria štatistickým odhadom, buď pomocou dotazníkov alebo priebežne pomocou peoplemetrov. Na základe sledovanosti sa stanovuje cena reklamného času.