Slovník cudzích slov: akademický

Slovník cudzích slov (prvé vydanie bez podnázvu, ostatné vydania s podnázvom akademický) je slovník cudzích slov, ktorý je slovenským upraveným prekladom českého Akademického slovníka cizích slov z vydavateľstva Academia z roku 1995.

Slovník vyšiel okrem prvého vydania (1997) ešte v dvoch upravených vydaniach (2005 a 2008) a vyšiel v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve – Mladých letách (resp. prvé vydanie v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve.)

Autormi českého originálu je kolektív Ústavu českého jazyka Akadémie vied Českej republiky: Růžena Buchtelová, Helena Confortiová, Vlasta Červená, Václava Holubová, Mariana Hovorková, Miloslav Churavý, Jiří Kraus, Libuše Kroupová, Marie Ludvíková, Jaroslav Machač, Vladimír Mejstřík, Věra Petráčková, Běla Poštolková, Miroslav Roudný, Věra Schmiedtová, Miloslava Šroufková, Vladimír Ungermann. Kolektív viedol Jiří Kraus.

Autormi slovenského prekladu a úpravy sú pracovníci Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra a Kabinetu orientalistiky Slovenskej akadémie vied: Ľubica Balážová, Ján Bosák, Jozef Genzor, Ivor Ripka a Jana Skladaná. Odbornú revíziu vykonali Slavomír Ondrejovič a Ľubor Králik.

Charakteristika

upraviť

Slovník obsahuje asi 100 000 významov slov, citátových spojení a bežných skratiek a značiek cudzieho pôvodu. Slovník neobchádza ani okrajové slová, t.j. slová slangové, zastarané či zriedkavé. Výklady sú na rozdiel od iných (a všetkých doteraz na Slovensku doteraz vydaných) slovníkov cudzích slov doplnené aj príkladmi použitia a obvyklými (lexikalizovanými) spojeniami. Slovenskí prekladatelia z originálu slovníka vynechali slová typické pre české jazykové prostredie a doplnili ho o aktuálne slová fungujúce v slovenskom prostredí, ako aj o najnovšie slová, ktoré sa do originálu ešte nedostali. V druhom slovenskom vydaní sa využili aj nové poznatky získané počas riešenia etymologického a ortoepického vedeckého projektu v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV.

Kým český originál je výslovne normatívny slovník, slovenský preklad je výslovne nenormatívny slovník.

Za zmienku stojí, že český originál medzičasom vyšiel v roku 2005 v novom vydaní pod zmeneným názvom Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž.

Externé odkazy

upraviť
  • Slovník cudzích slov (akademický), 2005. dostupné online
  • CHRENKOVÁ, E.. Slovník cudzích slov. Kultúra slova, 1998, čís. 2, s. 106-111. Dostupné online [cit. 2016-09-20].
  • ONDREJOVIČ, Slavomír. Slovník cudzích slov (akademický) - Silnejším svetlom na cudzie slová [online]. Bratislava: Literárne informačné centrum, pôvodne 2005, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.
  • o českom originále:
    • KLIMEŠ, L.. Akademický slovník cizích slov. Naše řeč, 1996, roč. 79, čís. 1, s. 32-38. Dostupné online [cit. 2016-09-20].
    • Akademie věd ČR; webmaster@cas.cz; Marta Macalkova; Radek Smutný; Divize informačních technologií. Ústav pro jazyk český AV ČR -Akademický slovník cizích slov [online]. ujc.cas.cz, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.