Smerovač (angl. router) je sieťové zariadenie, ktoré sprostredkováva prenos dát medzi dvomi, alebo viacerými počítačovými sieťami v procese nazvanom smerovanie (anglicky routing). Smerovač prepája počítačové siete na úrovni vrstvy 3 modelu OSI (sieťová vrstva).

Avaya ERS-8600

Smerovač je osadený dvomi alebo viacerými sieťovými rozhraniami, ktoré môžu, ale nemusia byť rovnakého typu. Smerovač analyzuje adresu každého datagramu, ktorý dostane na jednom zo svojich sieťových rozhraní od iného sieťového zariadenia a na základe stavu sietí na iných sieťových rozhraniach rozhoduje, ktorému ďalšiemu sieťovému zariadeniu má datagram poslať, aby sa dostal do bodu určenia.

Smerovače navzájom komunikujú a informujú sa o stave siete a smerovaní prostredníctvom zvláštnych komunikačných protokolov, napríklad ICMP.

Rozdiel medzi smerovačom a prepínačom

upraviť

Smerovač nie je to isté čo prepínač, ktorý fyzicky spája rôzne sieťové zariadenia bez ohľadu na obsah (bod určenia) prenášaných dát.

Na ilustráciu si môžeme predstaviť, že prepínače sú ulice a smerovač je križovatka so smerovými tabuľami. Každý dom na ulici má svoju adresu. Na križovatke sa poštár podľa smerových tabúľ rozhoduje, ktorým smerom musí ísť, aby sa dostal k adrese, kam má doručiť poštu.

Rozdiel medzi smerovačom a mostom

upraviť

Premostenie a smerovanie sú podobné riadenia toku dát, ale pracujú pomocou rôznych metód. Premostenie prebieha na 2. (linkovej) vrstve, smerovanie na 3. (sieťovej) vrstve (L3) referenčného modelu ISO/OSI. Most teda smeruje rámce podľa ich hardvérovej MAC adresy, zatiaľ čo smerovač (router) sa rozhoduje podľa IP adresy vnútri prenášaného datagramu. Klasický most preto nie je schopný rozlišovať siete. Z rôznych dôvodov sa však do mostov táto schopnosť implementuje (smerovače L23), takže most môže ležať na okraji.

Pri projektovaní väčšej siete si musíme vybrať medzi premostením alebo rozdelením na rôzne podsiete prepojené smerovačmi. Pokiaľ je v routovanej sieti počítač fyzicky presunutý z jednej sieťovej oblasti do inej, musí mu byť pridelená iná IP adresa. Pokiaľ je počítač premiestnený vo vnútri premostenej siete, nie je potrebné nič prekonfigurovať.

Softvérový smerovač

upraviť

Proces smerovania môže zastať aj špeciálny softvér v počítači, ktorý je vybavený viacerými sieťovými rozhraniami.

Pozri aj

upraviť