Somatopédia je disciplína špeciálnej pedagogiky, ktorá sa zaoberá nápravnou starostlivosťou, výchovou, vzdelávaním a vyučovaním telesne postihnutých, zdravotne oslabených a chorých detí, mládeže a dospelých.

 • Telesne postihnutý jedinec sa vyznačuje chybami pohybového, nosného a nervového ústrojenstva, ktoré sú príčinou poruchy jeho hybnosti
 • Zdravotne oslabený je jedinec v stave rekonvalescencie alebo so zníženou odolnosťou proti chorobám s tendenciou k ich recidivite, alebo jeho zdravotný stav je ohrozený pre nevhodný životný režim, či nesprávnu výživu
 • Chorý je jedinec v stave choroby (porucha rovnováhy organizmu a prostredia, pričom vznikajú somatické a funkčné zmeny)

Psychické osobitosti

upraviť
 • Mentálna úroveň – je základnou podmienkou jeho edukácie; často býva oneskorenie vývinu alebo jej nižšia úroveň
 • Schopnosť dorozumievania – súvisí s poruchami motoriky reči, zmyslovými poruchami a mentálnou retardáciou
 • Psychické zmeny – sú následkami telesnej chyby, choroby, užívania medikamentov, liečebného procesu a izolácie od rodiny

Individuálne prostriedky

upraviť
 • kompenzačné pomôcky
 • rehabilitačné pomôcky
 • ortopedické pomôcky

Edukácia

upraviť

Edukácia je zameraná na ich osobnosť v rôznych obdobiach vývinu s ohľadom na vek, psychiku i postih.

 • Smerovanie výchovy:
  • k pohybu
  • citovej a sociálnej adaptácii
  • poznaniu, mysleniu a reči
  • rozvíjaniu návykov sebaobsluhy
  • akceptovaniu telesného obmedzenia
 • Formy edukácie:
  • individuálnou integráciou v systéme bežného školstva
  • sociálnou integráciou v špeciálnych triedach bežných škôl
  • v špeciálnych školách
 • Edukácia ZO a CH prebieha:
  • v školách pri nemocniciach
  • pri detských liečebniach
  • pri detských ozdravovniach

Socializácia

upraviť

Definuje sa ako návrat, začlenenie a zaradenie postihnutých do spoločnosti = integrácia. Zahŕňa učenie sa chodiť, komunikovať, sebaobsluhe, žiť v skupine, využívať svoj čas a iné.