Spánková šupina alebo šupinová časť spánkovej kosti (lat. squama temporalis, pars squamosa ossis temporalis) je časť spánkovej kosti.

Spánková kosť, pohľad zboku a z vonkajšej strany; spánková šupina je horná plochá časť

Tvorí ju zvislo postavená plochá kosť, ktorej šikmo zrezaný okraj sa smerom nahor šupinovito prikladá na okraj temennej kosti a smerom dopredu na veľké krídlo klinovej kosti; vzniknuté spojenie sa nazýva šupinový šev (lat. sutura squamosa) spoluvytvára lebečnú klenbu. Ďalej sa táto kosť spája so skalnou kosťou v šve (sutura petrosquamosa), ktorý v detstve osifikuje a mení sa na ryhu (fissura petrosquamosa).

Zo šupiny smerom dopredu vybieha jarmový výbežok (processus zygomaticus), ktorý vytvára spolu s jarmovou kosťou jarmový oblúk (arcus zygomaticus).

V dolnej časti šupiny pod odstupom jarmového výbežku sa nachádza sánková jama (fossa mandibularis) – kĺbová jamka pre spojenie so sánkou. Pred ňou je kĺbový hrbček (tuberculum articulare), ktorý je súčasťou spánkovosánkového kĺbu (articulatio temporomandibularis).

Na vnútornej ploche šupiny sú odtlačky mozgových závitov (impressiones gyrorum) a nekonštantný odtlačok strednej plenovej tepny (arteria meningea media).

Zdroje upraviť