Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti (skratka SERR, anglicky CEFR – Common European Framework of Reference for Languages) je dokument Rady Európy Európskej únie, ktorý obsahuje popis schopností, získaných jednotlivcami, ktorí študujú cudzí jazyk krajín EÚ, a slúži na určenie stupňa jazykovej úrovne a úrovne jazykového vzdelávania v rôznych oblastiach. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť metódu pri overovaní jazykových poznatkov a ich vyučovaní, ktorá sa uplatňuje pri hodnotení jazykovej úrovne vo všetkých jazykoch krajín Európy.

Uznesenie Rady Európy v novembri 2001 odporučilo používať CEFR na zostavenie systémov hodnotenia jazykových vedomostí a zručností. CEFR obsahuje šesť stupňov hodnotenia (A1, A2, B1, B2, C1 a C2), ktoré sa čoraz častejšie akceptujú ako parametre hodnotenia úrovne individuálnej jazykovej zručnosti.

Stupne ovládania jazyka upraviť

CEFR rozlišuje tri širšie okruhy jazykovej zručnosti („Základy“ „Autonómia“ a „Ovládanie“), ktoré sú rozdelené na dva stupne. Celkovo existuje šesť úrovní hodnotenia jazykovej zručnosti a každá z nich určuje jazykové schopnosti jednotlivca zodpovedajúce jednotlivým stupňom jazykových znalostí. Ide o porozumenie textov, hovorovej reči, písomného a konverzačného prejavu, čiže je celkovo hodnotená písomná a hovorová komunikačná schopnosť jednotlivca v danom jazyku.

Okruh Stupeň Úroveň Popis
A Základy A1 Začiatočník
 • Rozumie a používa známe každodenné výrazy a veľmi základné frázy zamerané na uspokojenie potrieb konkrétneho typu.
 • Vie predstaviť seba a iných a vie klásť otázky o osobných detailoch a odpovedať na ne. Napr. o tom kde žije, o ľuďoch ktorých pozná alebo o veciach ktoré vlastní.
 • Interaguje jednoduchým spôsobom, ak druhá osoba má pomalú a zreteľnú výslovnosť a je pripravená pomáhať.
A2 Základná
 • V jemu blízkych oblastiach rozumie vetám a často používaným výrazom (napr. veľmi základné informácie o sebe a rodine, nakupovanie, geografia okolia, zamestnanie).
 • Dokáže komunikovať v rámci jednoduchých a rutinných úloh, vyžadujúcich jednoduchú výmenu informácií o známych a rutinných záležitostiach.
 • Jednoduchými výrazmi vie opísať svoje pozadie, aktuálne prostredie a záležitosti súvisiace s aktuálnymi potrebami.
B Autonómia B1 Mierne-pokročilá
 • Rozumie hlavným bodom zreteľného štandardného vstupu o známych záležitostiach pravidelne nastávajúcich v práci, škole, voľnom čase a pod.
 • Počas cestovania v krajinách, kde sa hovorí daným jazykom, vie riešiť väčšinu situácií.
 • Vie vytvárať jednoduchý spojitý text na témy, ktoré sú mu blízke.
 • Vie opísať zážitky a udalosti, sny, túžby a ambície, stručne udáva dôvody a vysvetlenia názorov a plánov.
B2 Stredne-pokročilá
 • Rozumie základným myšlienkam zložitejšieho textu či už na konkrétne alebo abstraktné témy, vrátane technických diskusií v rámci svojej špecializácie.
 • Interaguje sčasti súvisle a spontánne tak, že pravidelná konverzácia s rodenými cudzincami je často bezproblémová pre obe osoby.
 • Vie vytvoriť zreteľný podrobný text o širokej škále tém, vysvetliť pohľad na tematickú vec, uvádzajúc výhody a nevýhody rozličných možností.
C Ovládanie C1 Pokročilá
 • Rozumie širokej škále náročných, dlhých viet a plne rozpoznáva ich význam.
 • Súvisle a spontánne dokáže vyjadriť myšlienky, bez značne zreteľného hľadania výrazov.
 • Pre sociálne, akademické a profesné účely používa jazyk účinne a flexibilne.
 • Na zložité témy vytvára jasný, správne štruktúrovaný a podrobný text, preukazujúc kontrolovanú tvorbu a spájanie viet.
C2 Pokročilá alebo ovládanie jazyka

na najvyššej úrovni

 • Rozumie prakticky všetkému čo počuje alebo číta.
 • Je schopný zhrnúť informácie z rozdielnych hovorených alebo písaných zdrojov, súvisle prezentovať rekonštruované argumenty a dôvody.
 • Vyjadruje sa spontánne, veľmi plynule a presne, rozpoznáva jemné odtiene významu aj v najzložitejších situáciách.

Externé odkazy upraviť