Stály dvor medzinárodnej spravodlivosti

Stály dvor medzinárodnej spravodlivosti, skrátene SDMS (angl. Permanent Court of International Justice, skrátene PCIJ, franc. Cour permanente de Justice internationale, skrátene CPJI) bol prvý celosvetový medzinárodný súd. Bol vytvorený na základe článku XIV Paktu Spoločnosti národov. Štatút Stáleho súdu medzinárodnej spravodlivosti bol prijatý Spoločnosťou národou 13. decembra 1920 nadobudol platnosť 8. októbra 1921. Prvé formálne zasadnutie SDMS sa uskutočnilo 15. februára 1922.

Mierový palác v Haagu. V rokoch 1922 - 1938 sídlo Stáleho súdu medzinárodnej spravodlivosti. Dnes sídlo Medzinárodného súdneho dvora

V rozmedzí rokov 1920 - 1940 SDMS riešil 29 sporových konaní medzi štátmi a vydal 27 poradných posudkov. SDMS zanikol v roku 1946. Jeho nástupcom je Medzinárodný súdny dvor, ktorý bol vytvorený ako jeden z hlavných orgánov Organizácie Spojených národov.