Stavebný výrobok je každý výrobok alebo každá zostava, ktoré sú vyrobené a uvedené na trh na trvalé zabudovanie v stavbách alebo ich častiach a ktorých parametre vplývajú na parametre stavieb, pokiaľ ide o základné požiadavky na stavby. Zostava je stavebný výrobok uvedený na trh jedným výrobcom ako súbor aspoň dvoch oddelených zložiek, ktoré sa musia zložiť, aby sa mohli zabudovať do stavby. Tento termín je definovaný v rámci európskej legislatívy[1] o stavebných výrobkoch.

Jednotlivé stavebné výrobky sú zaradené do skupín podľa vyhlášky[2], ktorá uvádza aj systémy posudzovania ich parametrov.

Referencie upraviť

  1. Čl. 2 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 , ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS Text s významom pre EHP [online]. . Nariadenie EPaR EÚ 350/2011 Dostupné online.
  2. Vyhláška č. 162/2013 Z. z.Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov [online]. . Dostupné online.