Stroj

zariadenie nahrádzajúce, uľahčujúce, zrýchľujúce či spresňujúce ľudskú prácu

Stroj (hovorovo mašina) je v širšom zmysle akékoľvek zariadenie nahrádzajúce, uľahčujúce, zrýchľujúce či spresňujúce ľudskú prácu (a spravidla premieňajúce jeden druh energie na iný), v užšom zmysle len účelné zoskupenie pevne spojených alebo vzájomne pohyblivých súčiastok a mechanizmov, ktoré menia privádzanú alebo akumulovanú energiu na žiadaný účinok. [1][2][3]

Definícia upraviť

V detailoch sa definície stroja v literatúre značne rozchádzajú, napríklad sčasti odlišné od definícií uvedených v úvode tohto článku sú tieto definície stroja:

 • "súbor [iný preklad: montážny celok, angl. assembly], ktorý je vybavený pohonným systémom alebo je určený na bytie vybavený pohonným systémom, a ktorý pozostáva zo spojených diel(c)ov a súčiastok, z ktorých sa aspoň jeden (jedna) pohybuje a ktoré sú vzájomne spojené na konkrétne použitie." [4]
 • "mechanická sústava cielene navrhnutá na výkon konkrétnej úlohy, ako napríklad tvárnenie materiálu alebo prevod a transformácia pohybu, sily alebo energie." [5]
 • "umelo vytvorené zariadenie, ktorého úlohou je čo najúčelnejšie transformovať jednu energiu na druhú...Nahrádza, uľahčuje i spresňuje ľudskú prácu" [6]
 • "zariadenie na vykonávanie užitočnej práce (napr. na rezanie, kopanie a pod.) pomocou dodávanej energie alebo pomocou pretvorenia jedného druhu energie na inú (premena energie)". [7]
 • "zariadenie schopné uľahčiť vykonávanie mechanickej práce, obyčajne prekonaním sily odporu (záťaž) na jednom mieste použitím výhodnejšej sily (úsilie) na inom mieste" [8]

Európska smernica 2006/42/ES definuje strojové zariadenie (v iných jazykoch preložené ako "stroj" - napr. angl. machinery, nem. Maschine, fr. machine) ako [9]:

" — súbor, ktorý je vybavený alebo určený na vybavenie pohonným systémom, ktorý nepoužíva priamo vynaloženú ľudskú alebo zvieraciu silu a ktorý sa skladá z častí alebo komponentov, z ktorých najmenej jedna je pohyblivá a ktoré sú vzájomne spojené na účely osobitného použitia,
— súbor uvedený v prvej zarážke, ktorému chýbajú len komponenty, ktorými sa pripája s miestom používania alebo k zdrojom energie a pohybu,
— súbor uvedený v prvej a druhej zarážke, pripravený na inštaláciu a schopný fungovať samostatne, iba ak je namontovaný na dopravnom prostriedku alebo nainštalovaný v budove alebo konštrukcii,
— súbory strojových zariadení uvedené v prvej, druhej a tretej zarážke alebo čiastočne skompletizované strojové zariadenia uvedené v písmene g) [v písmene g sa píše: „čiastočne skompletizované strojové zariadenie“ je súbor, ktorý už takmer je strojovým zariadením, ale ktorý nemôže samostatne plniť určitý účel použitia. Pohonný systém je čiastočne skompletizovaným strojovým zariadením. Čiastočne skompletizované strojové zariadenie je určené na zabudovanie do iného strojového zariadenia alebo čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia alebo na zmontovanie s nimi, čím sa vytvorí strojové zariadenie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica], ktoré sú na účely dosiahnutia tohto istého cieľa zostavené a ovládané tak, aby fungovali ako integrálny celok,
— súbor spojených častí alebo komponentov, z ktorých sa najmenej jeden pohybuje, zmontovaných spolu na účely zdvíhania bremien, a ktorých jediným zdrojom energie je priamo pôsobiaca ľudská sila;"

V slovenských predpisoch túto definíciu v mierne upravenej podobe preberá nariadenie 436/2008 Z. z. [10]

Charakteristika upraviť

Existujú tieto typy strojov [2][3]:

Podľa niektorých definícií pojmu stroj medzi stroje ako špeciálna kategória patria aj tzv. jednoduché stroje, podľa väčšiny súčasných definícií je však jednoduchý stroj skôr nástroj než stroj.

Referencie upraviť

 1. stroj. In: Technický naučný slovník Pr-Š. Praha, Bratislava: SNTL, SVTL, 1963, S. 568
 2. a b stroj. In: Malá československá encyklopedie V. Pom-S, S. 900
 3. a b stroj. In: Pyramída
 4. ISO 12100:2010
 5. STN ISO 13372:2005
 6. stroj. In: Encyklopedický slovník. 1. vyd. Praha : Odeon, 1993. 1253 s. ISBN 80-207-0438-8. S. 1049.
 7. Filit - ako zdroj je uvedený Polytechnický náučný slovník (1968)
 8. machine. In: RENNIE, Richard; LAW, Jonathan. A Dictionary of Physics. [s.l.] : Oxford University Press, 2019. 704 s. ISBN 978-0-19-882147-2.
 9. smernica EP a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované znenie) (stav december 2019)
 10. nariadenie vlády Slovenskej republiky z 1. októbra 2008 č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Stroj
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Stroj