Stupeň voľnosti pohybu

Stupeň voľnosti pohybu objektu alebo skrátene len stupeň voľnosti objektu je počet ľubovoľne voliteľných nezávislých číselných údajov, ktoré určujú polohu daného objektu vzhľadom na vytýčený priestor. Objektom môže byť bod, sústava bodov telesa (teleso), alebo sústava telies.

Stupeň voľnosti pohybu boduUpraviť

  • V priestore má bod 3 stupne voľnosti, pretože je možné určiť jeho tri nezávislé súradnice (x,y,z).
  • Na ploche (špeciálny prípad v rovine) má bod 2 stupne voľnosti, pretože je možné určiť len dve nezávislé súradnice, tretia je určená funkciou, ktorá definuje plochu.
  • Na krivke (špeciálny prípad na priamke) má bod 1 stupeň voľnosti, pretože je možné určiť len jednu nezávislú súradnicu.

Stupeň voľnosti pohybu telesaUpraviť

  • V priestore má teleso 6 stupňov voľnosti, pretože je možné určiť tri nezávislé súradnice (x,y,z) jeho ťažiska a môže sa natočiť okolo troch nezávislých osí.

ZdrojeUpraviť

  • Jančina J., Pekárek F.: Mechanika II - Kinematika. Alfa, Bratislava 1987.