Substitučná metóda

Substitučná metóda je

  • Metóda analýzy frazém na základe zámeny jedného komponentu frazém iným, pričom nedochádza k zmene významu frazém. Zisťuje sa ňou tzv. analytickosť, resp. syntetickosť frazém.
  • Metóda analýzy štruktúrno-sémantickej funkčnosti frazém voči iným paralelám v jazyku pomocou ich vzájomnéj zámeny v texte.
  • spôsob výpočtu neurčitého, prípadne určitého integrálu.
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.