Trhová rovnováha (angl. market equilibrium, E) je stav, kedy sa dopyt (spravidla agregátny) rovná ponuke (spravidla agregátnej). Inými slovami je to stav, keď dobrovoľne ponúkané množstvo tovaru sa rovná dobrovoľne dopytovanému množstvu.

Cena pri trhovej rovnováhe sa nazýva rovnovážna cena, množstvo pri trhovej rovnováhe sa nazýva rovnovážne množstvo. Podstatná je rovnovážna cena, pretože samozrejme kupujúci a predávajúci (spravidla) vzájomne nezľaďujú svoje úmysly cez diskusie o množstve výroby, ale cez vzájomnú (ne-)akceptáciu cien. Rovnovážna cena je teda cena, pri ktorej sa ponúkané (spravidla agregátne) množstvo tovaru rovná požadovanému (spravidla agregátnemu) množstvu tovaru. Nevzniká teda ani nedostatok, ani prebytok – preto hovoríme, že vzniká rovnováha.

V teoreticky ideálnom (a prakticky veľmi zriedkavom) prípade, že by vládla trhová rovnováha, by sa trhová cena (= cena, ktorá je výsledkom skutočne daného vzťahu dopytu a ponuky) rovnala rovnovážnej cene.

V skutočnosti sa však dopyt a ponuka nerovnajú (sú v nerovnováhe) a hoci majú vždy prirodzenú tendenciu dostať sa do rovnováhy, rovnováha je výnimočná a krátkodobá. Neustále sa spravidla odohráva nasledujúca „hra“ vyplývajúca z tzv. Zákona klesajúceho dopytu a rastúcej ponuky: Čím je cena na trhu vyššia, tým viac výrobcov prichádza na trh a chce svoj tovar predať (čiže rastie ponuka). Dopyt však v tomto prípade klesá, lebo kupujúci nemá záujem kupovať tovar za vysoké ceny. Keď je cena tovaru nízka, klesá aj ponuka tovaru, dopyt po tovare stúpa.