Ustálený obrat je jeden zo starších, tradičných názvov pre frazému. Názov sa zamieňal s názvami ustálený výraz (p.) a ustálený zvrat (p.), hoci niekedy sa aj diferencovali (ustálený obrat sa najčastejšie chápal buď ako nadradený pojem pre ďalšie dva uvedené názvy alebo ako rovnocenný s názvom ustálený zvrat). Boli to tradičné domáce názvy pre jednotky, ktoré sú v novšej teórii základnými prvkami frazeológie. Názov ustálený obrat nebol – podobne ako ďalšie uvedené názvy – presne a dôsledne terminologizovaný.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.