Väzba génov

Väzba génov je jav spočívajúci v tom, že viacero sledovaných génov je zložkou tej istej väzbovej skupiny, pričom väzbová skupina je súbor génov uložených v tom istom chromozóme resp. párov alel nesených tým istým párom homologických chromozómov (tieto gény/páry alel sú teda viazané).

Základné predstavy o väzbe génov formulovali hlavne W.Bateson, R.C. Punnett a T.H. Morgan začiatkom 20. storočia.

Morgan sformuloval aj zákony väzby génov:

1. Gény sú lineárne usporiadané v chromozóme
2. Gény lokalizované v jednom chromozóme tvoria väzbovú skupinu. Počet väzbových skupín sa rovná počtu párov chromozómov
3. Medzi génmi lokalizovanými v chromozóme môže prebiehať výmena génov tvoriacich allelový pár AA.

Väzba môže byť:

1. totálna – gény tejto väzby sa prenášajú na potomstvo, väzba je veľmi blízko lokalizovaných génov
2. parciálna – väčšia vzdialenosť génov, dochádza k rekombináciám

Rekombinácie vznikajú v meióze bunkového delenia – redukčné bunkové delenie – vznik pohlavných buniek

Meióza pozostáva z dvoch častí: - horná – prvé meiotické delenie - dolná – druhé meiotické delenie