Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát (dnes skrátene a do roku 1991 oficiálne: výsledovka; pred rokom 1991 [popri výraze výsledovka] výkaz o tvorbe a rozdelení hrubého dôchodku[1]; do roku 1946: výkaz straty a zisku; dnes [v rozpore so slovenskými právnymi predpismi] aj: výkaz zisku a straty; podľa IAS 1: výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku alebo skrátene výkaz komplexného účtovného výsledku[2]) je vo finančnom účtovníctve prehľadné usporiadanie všetkých výnosov a nákladov za určité obdobie, ktoré ukazuje aj výsledok hospodárenia (t.j. zisk/stratu) za toto obdobie, ktorý je rozdielom týchto výnosov a nákladov. Tvorí jednu z častí účtovnej závierky.

Štruktúra výsledovky

upraviť

Existuje veľa spôsobov členenia výkazu ziskov a strát, uvedené sú tri príklady.

Delenie 1

upraviť

Nasleduje delenie podľa oficiálneho slovenského Výkazu ziskov a strát (stav: 2012). V okrúhlych zátvorkách je vždy uvedený termín používaný podľa predpisov platných do roku 2002. Znak (-) znamená, že položka do roku 2002 samostatne neexistovala.

Časť I:
Tržby z predaja tovaru (Tržby za predaj tovaru)
-Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (Náklady vynaložené na predaný tovar)
=Obchodná marža
+Výroba
-Výrobná spotreba
=Pridaná hodnota
-Osobné náklady
-Dane a poplatky
-Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku)
+Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (Tržby z predaja investičného majetku a materiálu)
-Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
(Zostatková cena predaného investičného majetku a materiálu)
-Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (-)
+Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Ostatné prevádzkové výnosy)
-Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Ostatné prevádzkové náklady)
+Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (Prevod prevádzkových výnosov)
-Prevod nákladov na hospodársku činnosť (Prevod prevádzkových nákladov)
=Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (Prevádzkový hospodársky výsledok)

Čast II:
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Tržby z predaja cenných papierov a vkladov)
-Predané cenné papiera a podiely (Predané cenné papiere a vklady)
+Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosy z finančných investícií)
+Výnosy z krátkodobého finančného majetku
-Náklady na krátkodobý finančný majetok (-)
+Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (-)
-Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (-)
-Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Zúčtovanie opravných položiek do finančných výnosov + Tvorba opravných položiek do finančných nákladov)
+Výnosové úroky
-Nákladové úroky
+Kurzové zisky (-)
-Kurzové straty (-)
+Ostatné výnosy z finančnej činnosti (Ostatné finančné výnosy)
-Ostatné náklady na finančnú činnosť (Ostatné finančné náklady)
+Prevod finančných výnosov
-Prevod finančných nákladov
=Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (Hospodársky výsledok z finančných operácií)

Časť III:
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti [ad Časť I] (Prevádzkový hospodársky výsledok)
+Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti [ad Časť II] (Hospodársky výsledok z finančných operácií)
=Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (-)
-Daň z príjmov z bežnej činnosti (Daň z príjmov za bežnú činnosť)
=Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení (Hospodársky výsledok za bežnú činnosť)

Časť IV:
Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady
=Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením (-)
-Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
=Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení (Mimoriadny hospodársky výsledok)

Časť Va:
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením [ad Časť III] (-)
+Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením [ad Časť IV] (-)
=Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (-)

Časť Vb:
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení [ad Časť III] (Hospodársky výsledok za bežnú činnosť)
+Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení [ad Časť IV] (Mimoriadny hospodársky výsledok)
-Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (Prevod podielu na hospodárskom výsledku spoločníkom)
=Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (Hospodársky výsledok za účtovné obdobie)

Delenie 2

upraviť

Nasleduje mierne odlišné delenie z literatúry. Rozdiel oproti predchádzajúcemu je len v tom, že najprv sú uvedený všetky výnosy z hospodárskej (resp. finančnej) činnosti, až potom všetky náklady na hospodársku (resp. finančnú) činnosť, kým v Delení 1 sa pravidelne striedajú jednotlivé položky výnosov a nákladov z hospodárskej (resp. finančnej) činnosti.

Časť I:
Výnosy z hospodárskej činnosti
+Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
-Náklady na hospodársku činnosť
-Prevod nákladov na hospodársku činnosť
=Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

Časť II:
Výnosy z finančnej činnosti
+Prevod finančných výnosov
-Náklady na finančnú činnosť
-Prevod finančných nákladov
=Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Časť III, IV, Va a Vb je potom rovnaká ako v predchádzajúcom delení.

Delenie 3

upraviť

Toto je tradičné a najnázornejšie delenie, bežne používané v literatúre. Ide o usporiadanie ekvivalentné usporiadaniu súvahy, teda v podobe klasického účtu s ľavou a pravou stranou. Všetky náklady (a výsledok hospodárenia) sú uvedené spolu na ľavej strane účtu a všetky výnosy sú uvedené spolu na pravej strane účtu. Vnútorné členenie oboch strán účtu bolo v tomto prípade prevzaté z Delenia 1 (teda z oficiálneho slovenského výkazu ziskov a strát), v literatúre a právnych systémoch iných štátov je toto vnútorné členenie v detailoch často odlišné.

Strana nákladov a výsledku hospodárenia:

Strana výnosov (výnosy):

Referencie

upraviť
  1. Termín výsledovka sa dnes používa ako alternatívny, kratší názov výkazu ziskov a strát v literatúre. V rokoch 1992 – 2002 sa používal ako alternatívny názov aj v značke umiestnenej v hlavičke oficiálneho formulára (ktorého hlavný nadpis vtedy ale znel - tak ako dnes - Výkaz ziskov a strát), čiže namiesto dnešného “Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01”, bolo v hlavičke napísané “Výsledovka Úč POD 2-01”. V rokoch 1946 – 1991 (?okrem 1951 – 1966) sa oficiálne používal termín “výsledovka”. Od roku (?) 1966 sa používal alternatívne termín výkaz o tvorbe a rozdelení hrubého dôchodku.
  2. IAS 1. In: nariadenie komisie (ES) č. 1126/2008 | z 3. novembra 2008, | ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, konsolidované znenie v lete 2018)