Večiereň (gr. εσπερινός - esperinos alebo (zriedkavo) λυχνικόν - lychnikon; csl. вечéрнѧ) je oficiálnou večernou modlitbou v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Je súčasťou denného okruhu bohoslužieb (časoslova). Večierňou sa v liturgickom chápaní začína deň a správne by sa mala začínať pri západe slnka.

Typy večierní upraviť

 
Vchod (slávnostný sprievod) s kadidlom na veľkej večierni
  • Malá večiereň (slúži sa na významné sviatky pred veľkou večierňou)
  • Všednodenná večiereň (slúži sa vo všedné dni)
  • Veľká večiereň (slúži sa pred nedeľou a polyjelejnými sviatkami)
  • Veľká večiereň s litiou (slúži sa pred významnejšími sviatkami, ktoré majú predpísané tzv. bdenie)

Niekedy sa večiereň zvykne spájať s utierňou (najmä pred veľkými sviatkami), vtedy sa nazýva celonočná (vsenoščnaja). Na niektoré sviatky sa večiereň spája s eucharistickou liturgiou, spravidla s liturgiou sv. Bazila Veľkého, v jednom prípade s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho.

Štruktúra upraviť

Večiereň sa začína zvyčajným začiatkom, po ktorom nasleduje Žalm 103 (podľa LXX), ktorý je oslavou stvorenia. Keďže večiereň je začiatkom liturgického dňa, bol vybratý žalm, ktorý ospevuje začiatok Božieho diela spásy. Po ňom nasleduje veľká ekténia (súbor prosieb) a čítanie alebo spev katismy - vybraných žalmov, ktoré sa cyklicky menia. Po katisme nasleduje spev žalmu 140, 141, 129 a 116 (podľa LXX) a stichiry - krátke oslavné, kajúce, prosebné a ďakovné spevy o sviatku alebo svätcovi daného dňa. Ich počet zavisí od typu večierne (4 až 10). Ak je veľká večiereň, na konci spevu stichír sa koná vchod - slávnostný sprievod s kadidlom. Spieva sa hymnus Svetlo tiché (Svíte tíchij). Po ňom, ak je veľká večiereň pred sviatkom, nasledujú čítania zo Starého zákona. Po prosbách nasleduje hymnus Ráč nás, Pane... a ďalšie prosby. Ak sa koná litia, v predsieni chrámu sa spievajú litijné stichiry a ekténia (prosby). Nasleduje ďalšia séria stichír, hymnus Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka... a prípadne požehnanie chlebov, pšenice, vína a oleja alebo ďalšia ekténia a záver večierne. Pôstne večierne majú špecifický záver.

Obsah upraviť

Večiereň je postavená na Písme, najmä na žalmoch, a na stichirách. Približuje mnoho starozmluvných predobrazov Krista-Vykupiteľa, sprítomňuje očakávania Izraela, stvorenie sveta, odlúčenie človeka po prvom hriechu a opätovné hľadanie Boha. Mnohé texty majú kajúci charakter. Stichiry sviatočných večierní zhŕňajú obsah daného sviatku v krátkych oslavných formuláciách.

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť