Viera (náboženstvo)

Náboženská viera alebo viera je špecifický druh viery tvoriaci podstatnú súčasť náboženstva. Pojem alebo predstava viery závisí od toho, aké kategórie a iné významové útvary intervenujú v priebehu reflexie viery: napr. v kresťanstve a jeho filozofii sa pri reflexii viery uplatňujú pojmy existenciálnej väzby, základu, zmyslu, milosti, vyvolenosti atď. Vedecko-systematickú reflexiu určitej náboženskej viery označuje A. Anzenbacher ako teológiu.

Náboženská viera podľa Anzenbachera

upraviť

Podľa Anzenbachera je to existenciálna väzba na Základ a Zmysel. Viera je to, čo presahuje všetky možnosti, ktoré má človek sám zo seba. Viera je Boží dar. Viera je milosť.

Viera je vyvolenie. Vieru nemožno oddeliť od pohybu, ktorý vychádza zo Základu a Zmyslu.

Augustín z Hippa

upraviť

Viera sa delí na vieru cirkvi a vieru jednotlivca. Viera cirkvi nie je to isté čo viera jednotlivca. Inštitucionalizovaná viera nevyhnutne speje k normatívnosti a dogmám, za čo platí rozchodom s ľuďmi a so skupinami, ktoré si vykladajú niektoré články jednej a tej istej viery do istej miery odlišne.

Katolícka teológia

upraviť

Viera je podľa katolíckej teológie:

  • objektívne: zjavené pravdy; to čo sa verí;
  • subjektívne: nadprirodzená cnosť, ktorou sa prijímajú náboženské pravdy; to, čím sa verí

Viera z pohľadu katolicizmu je začiatok večného života, pretože dáva akoby vopred zakúšať radosť a svetlo blaženého hľadenia na Boha.

Podľa rímskokatolíckej teológie je viera dar Božej milosti, ktorá nám predchádza; viera je v človeku, vnútorne lipne na ňom. Viera je v spolupatričnosti s nádejou a láskou. Pri ospravedlnení je vliata ako bezprostredný a trvalý účinok. Viera je základňou a koreňom každého ospravedlnenia, začiatku spásy, pričom však k uskutočneniu spásy vedie len v najtesnejšom spojení s nádejou a láskou.

Kresťanská teológia

upraviť

Viera je osobná základná opcia (voľba), v ktorej človek v milosti a dôvere v účinnú Božiu moc v Ježišovi Kristovi odpovedá na spásne dianie Zjavenia v súhlase s cirkvou vo Vyznaní; viera je absolútne presvedčenie, spočívajúce vo vnútornej istote.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.