Záverečná správa (geologické práce)

(Presmerované z Záverečná správa)

Záverečná správa je písomná informácia o záveroch geologických prác, ako je mapovanie, geologický výskum, prieskum a podobne. Zhotovuje sa i v prípadoch, ak mali geologické práce negatívny výsledok alebo neboli dokončené. Je súčasťou geologickej dokumentácie, ktoré zdvôvodňujú výsledky geologických prác a vyhotovuje sa tak aby sa zachovala jej trvalá dokumentačná hodnota. Podľa slovenskej legislatívy sú záverečné správy súčasťou informácií o životnom prostredí a vzťahujú sa k nim osobitné právne predpisy.[1]

Správa (report) s výpočtom zásob výhradného ložiska alebo s výpočtom množstiev vôd v hydrogeologickom celku sa musí posúdiť a odsúhlasiť do šiestich mesiacov od jej predloženia alebo sa v tejto lehote vráti na doplnenie. Doplnená záverečná správa sa musí posúdiť a odsúhlasiť do troch mesiacov od jej doplnenia[2].

Na základe osobitnej vyhlášky musí mať záverečná správa predpísanú štruktúru a náležitosti[3].

Záverečné správy prác vykonaných na území Slovenska sú vytvárané vo viacerých kópiách, ktoré zostávajú zadávateľovi prác, ich zhotoviteľovi a 1 exemplár sa odovzdáva do archívu Geofondu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, kde zostáva prístupný odbornej aj laickej verejnosti.

Referencie upraviť

  1. S-EPI. Zákon č. 569/2007 Z. z.Zákon o geologických prácach (geologický zákon) [online]. zakonypreludi.sk, [cit. 2022-06-13]. Dostupné online.
  2. Blišťan, P., Kondela, J., 2001: Základy banskej geológie a výpočtu zásob. Archivované 2012-10-21 na Wayback Machine 1. vyd. Košice : Elfa, 103 s.
  3. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, 2008-01-21, [cit. 2022-06-13]. Dostupné online.