Zeugma (jazykoveda)

Zeugma je v lingvistike defektná syntaktická konštrukcia (resp. v literatúre ozdoba) spočívajúca v tom, že sa z vety nevhodne vypustia slová, ktoré by sa správne mali z dôvodu väzby uviesť. Napr. pri dvoch slovesách s rôznou predložkovou väzbou vo vete použijeme iba väzbu jedného z nich.

Príklad:
Zeugma: Polieval a staral sa o kvety/ Bez zeugmy: Polieval kvety a staral sa o kvety/ne:

  • polievať má nulovú väzbu (polievať niečo)
  • starať sa má akuzatívnu väzbu (starať sa o niekoho)