Zmenka je obchodovateľný cenný papier, ktorého podstatou je záväzok určitých osôb zaplatiť majiteľovi zmenky v určenom mieste a čase sumu určenú v zmenke. Zmenka musí mať písomnú formu a spĺňať náležitosti stanovené v zákone.

Právna úprava zmeniek - akt, ktorý spravuje používanie zmeniek, je Ženevská zmenková konvencia - dohoda, ktorú v roku 1930 uzatvorilo 35 štátov a prenieslo ju do svojich právnych úprav. U nás doteraz platí zmenkový a šekový zákon č. 191/1950 Zb.

Okrem Európskeho zmenkového práva existuje aj Anglo-americké zmenkové právo, pretože USA a Spojené kráľovstvo ku konvencii nepristúpili. V tomto práve sú podmienky používania zmeniek formulované voľnejšie, čo na jednej strane umožňuje väčšiu variabilitu využívania zmeniek, ale na strane druhej zvyšuje riziko zmenkového platenia.

Prevod zmenky na inú osobu sa vykonáva rubopisom.

Náležitosti zmenky

upraviť
 • označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny, vyjadrené v jazyku, v ktorom je zmenka napísaná
 • dátum a miesto vystavenia zmenky
 • dátum (termín) splatnosti zmenky
 • sumu, na ktorú je vystavená + mena
 • meno toho, kto má platiť (v prípade cudzej zmenky)
 • meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť
 • miesto, kde bude zmenka uhradená
 • meno, adresa a podpis vystaviteľa zmenky

Druhy zmeniek

upraviť

Najčastejšie používaná kategorizácia člení zmenky na 2 skupiny:

 1. obchodné zmenky - vznikajú na základe pohybu tovarov. Sú nástrojom platenia pri obchodných operáciach.
 2. finančné zmenky - používajú sa pri vyrovnávaní finančných záväzkov

Podľa toho, kto vyrovná záväzok vyplývajúci zo zmenky, sa zmenky delia na:

 1. vlastné (sola) - zmenku uhradí vystaviteľ zmenky. Je to písomný prísľub. Pri vlastnej zmenke sa vyskytujú 2 osoby:
  • vystavovateľ (dlžník)
  • príjemca (veriteľ, remitent)
 2. cudzie (trata) - zmenku uhradí na príkaz vystavovateľa zmenky (trasant) tretia osoba (trasat) v prospech remitenta. Pri tejto zmenke sa zúčastňujú 3 osoby. Je to vlastne písomný príkaz vystavovateľa tretej osobe (zvyčajne banke), aby vyplatila zmenkovú sumu druhej osobe (remitentovi, veriteľovi).

Ďalej možno zmenky členiť podľa termínu splatnosti na skupiny:

 1. zmenky s pevným termínom splatnosti, napr. „17. augusta 1996“
 2. zmenky splatné pri predložení (na videnie, vista) „pri predložení uhraďte“
 3. zmenky splatné po uplynutí určitej doby od predloženia (lehotová viasta zmenka) „po uplynutí 30 dní od predloženia“
 4. zmenky splatné za určitú dobu od vystavenia (datto zmenka) „po uplynutí 90 dní odo dňa vystavenia uhradím“

Základné operácie so zmenkami sprostredkované bankou

upraviť

Akcept - je potvrdením záväzku, že osoba, na ktorú je zmenka vystavená, v dobe splatnosti zmenku uhradí.

Aval - znamená prevzatie záväzku uhradiť zmenku buď za vystaviteľa pri vlastných zmenkách alebo za trasáta pri cudzích. Tiež sa používa termín „zmenkové ručiteľstvo“.

Protest - využíva majiteľ zmenky vtedy, ak niektoré z jeho práv nebolo naplnené. Najčastejšie ide o protest proti neprijatiu alebo nezaplateniu zmenky. Ak majiteľ zmenky nedosiahne naplnenie svojich práv ani po proteste, môže si uplatniť svoje nároky na súde zmenkovou zálohou, ktorá sa končí exekúciou (zhabaním majetku) voči dlžníkovi.

Eskont - je forma prevodu dodávateľského úveru na bankový úver. Majiteľ zmenky eskontom predá zmenku pred dňom splatnosti komerčnej banke. Banka vyplatí zmenkovú sumu zníženú o diskont za dobu od eskontovania po termín splatnosti a zaúčtuje si províziu. Banka obyčajne prijíma na eskont iba zabezpečené akceptované zmenky.

Reeskont - vzniká, ak komerčná banka predá eskontovanú zmenku emisnej banke. Komerčná banka si takto môže vyriešiť problémy so svojou likviditou.

Prevod - veriteľ si môže akceptovanú zmenku ponechať a predložiť ju pri splatnosti trasátovi alebo ju môže preniesť na ďalšieho indosamentom (rubopisom, žírovaním), čo sa vyznačí na rube zmenky.

Prolongácia - je predĺženie termínu splatnosti zmenky vystavením novej zmenky alebo prečiarknutím pôvodnej splatnosti a uvedením novej splatnosti.

Výhody a nevýhody zmenky pre veriteľa a dlžníka

upraviť

Výhody pre dlžníka:

 • zmenka je nástroj, ktorý umožňuje obchodovať aj v čase momentálnej nesolventnosti
 • v prípade, že je mu predkladaná zmenka k prijatiu a má určité pochybnosti o dodávateľovi, môže kontaktovať veriteľa a záležitosť s ním vyjasniť

Výhody pre veriteľa:

 • ak banka zmenku odkúpi (eskontuje), získava jej vlastníctvo a predkladá ju dlžníkovi k preplateniu
 • veriteľ, ktorý má v rukách dlžníkom podpísanú zmenku, s ňou môže platiť finančné záväzky vlastnému dodávateľovi tým, že prevedie túto zmenku na neho, dlžník potom spláca svoj záväzok priamo jeho veriteľovi
 • ak dlžník nezaplatí svoj záväzok v termíne určenom na zmenke, je vymáhanie oveľa jednoduchšie, než pri poskytnutí bežného úveru, pretože podpisom zmenky dlžníkom odpadá akékoľvek dokazovanie vierohodnosti záväzku a súdne žaloby vzťahujúce sa na zmenky majú pred ostatnými žalobami prednosť

Nevýhody pre dlžníka:

 • ak okrem originálu akceptoval ešte aj duplikát zmenky a obidva tieto papiere sa dostali do obehu a boli akceptované k preplateniu

Nevýhody pre veriteľa:

 • sú to dôsledky spojené nie s vystavením zmenky, ale s jej existenciou. Dochádza k tomu, keď dlžník nemôže alebo nehodlá zaplatiť. Tu je riziko v predĺžení doby splatnosti alebo v definitívnom odmietnutí platenia, kedy sa veriteľ musí domáhať svojej pohľadávky súdne
 • je tu riziko eventuálnych politických rozvratov či občianskych nepokojov


Pri cudzej zmenke sú:

 • hlavní dlžníci - akceptant a avalista
 • vedľajší dlžníci - vystaviteľ, indosanti a ich avalisti

Pri vlastnej zmenke sú:

 • hlavní dlžníci - vystaviteľ a avalista
 • vedľajší dlžníci - indosanti a ich avalisti

Použitie zmenky

upraviť
 1. v zahraničnom obchode
  • vo vývoze
  • v dovoze
 2. vo vnútroštátnom styku

V zahraničnom obchode

upraviť

Vo vývoze - zmenka je platobný nástroj ku krytiu poskytnutého úveru zmenečníkovi. Podľa dohodnutých podmienok môže byť záväzok zmenečníka k úhrade dohodnutej sumy potvrdený ešte s podpisom ďalšej osoby alebo banky ako avalistu.

V dovoze - môže byť cudzia zmenka vystavená zahraničným dodávateľom na jeho rad. V tomto prípade môže tuzemská banka fungovať ako sprostredkovateľ akceptácie zmenky a potom podľa príkazu predkladateľa (prípadne banky) zmenku zašle predkladateľovi alebo označenému bankovému spojeniu.

V dovoze sa stretávame i so zmenkami vlastnými, ktoré môžu byť splatné na Slovensku alebo v zahraničných peňažných ústavoch.

Vo vnútroštátnom styku

upraviť

Zmenka slúži na krytie vzájomných dodávateľsko - odberateľských vzťahov, ktoré na základe bežnej fakturácie sú ťažšie vymáhateľné. V prípade neplatenia sa veriteľ zabezpečuje proti dlžníkovi.