Zotrvačnosť alebo inercia je vlastnosť všetkých telies zotrvať vo svojom pohybovom stave (v pokoji alebo priamočiarom rovnomernom pohybe), pokiaľ naň nepôsobia vonkajšie sily.

Zo skúsenosti vieme, že teleso, ktoré je vzhľadom na Zem v pokoji, môžeme uviesť z pokoja do pohybu iba silovým pôsobením iného telesa alebo poľa. Napríklad lopta, ktorá leží v pokoji na vodorovnej podložke, sa začne pohybovať, keď do nej kopneme. Inak zostáva v pokoji.

Zákon zotrvačnosti možno vysloviť aj takto:

Teleso zotrváva v pokoji alebo rovnomernom priamočiarom pohybe ak naň nepôsobia iné telesá silou alebo ak sú sily pôsobiace na teleso v rovnováhe.