Zušľachťovanie

Zušľachťovanie je v metalurgii kombinácia kalenia a popúšťania, pri ktorej sa v materiáli dosahuje tvrdosť pri zachovaní húževnatosti. Na zušlachťovanie sa vyrábajú aj špecializované ocele nazývané ocele na zušľachťovanie.Izotermické – bainitické kalenie – spočíva v austenitizácii na kaliacej teplote, ochladzovania rýchlosťou vyššou ako je kritická do oblasti teplôt premeny austenitu na bainit v teplom kúpeli, izotermického zotrvania na príslušnej teplote až do ukončenia premeny austenitu a ochladenia na vzduchu. Predmety sa už nepopúšťajú, pretože ochladzovanie v kúpeli je dosť pomalé a nespôsobuje vznik vnútorných napätí. Tento postup sa nazýva izotermické zušľachťovanie.

AnizotermickéUpraviť

Skladá sa z priameho alebo lomeného kalenia a popúšťania.

IzotermickéUpraviť

Skladá sa z izotermického kalenia, po ktorom sa už obyčajne popúšťanie nerobí.