Stráňové, hlboko rozčlenené škrapové pole v JZ svahu Jasovskej planiny predstavuje výstupky horninového masívu waxeneckých (tisovských) vápencov na relatívne veľkej ploche v úpätných partiách planiny. Vzhľadom na priaznivé mikroklimatické pomery v stráňových ryhách býva pokryté pestrými spoločenstvami machov a lišajníkov.

Škrapové pole (angl. karren field, franc. champ des lapiés, nem. Karrenfeld) je plošný skalný povrchový krasový útvar. V. Panoš (2001) škrapové pole charakterizuje ako časť skalného povrchu rozpustných hornín rozčleneného do škrapov rozpustnou činnosťou zrážkových vôd a vôd z topenia snehu. Typické škrapové pole sa nachádza pri obci Kečovo v JZ časti Slovenského krasu (Kečovské škrapy), takisto pri Domici, kde však už podlieha silnej vegetačnej sukcesii. Viac ako 1 m vysoké škrapy sa nachádzajú v škrapovom poli v masíve Magas-tető na planine Alsó-hegy v Maďarsku a taktiež pri Silickej Brezovej. Škrapové pole s osobitou morfológiou a vývojom sa nachádza v masíve Lüd-bükk na Silickej planine.

Podľa pokrytosti skalného povrchu podľa V. Panoša (2001) rozlišujeme:

  • holé škrapové pole
  • sčasti prikryté, t. j. subkutánne škrapové pole
  • reziduálnymi zvetralinami úplne prikryté škrapové pole (alebo prekryté alogénnymi sedimentmi).

ZdrojUpraviť

  • Vladimír Panoš (2001): Karsologická a spelologická terminologie. Knižné centrum, vydavateľstvo, pre SSJ v L. Mikuláši a GÚ AV ČR v Prahe. 352 s. ISBN 8080641153.