Slovné spojenie: Rozdiel medzi revíziami

d
preklepy
d (preklepy)
Lexikálny význam slovného spojenia je spojením lexikálnych významov členov slovného spojenia (a red flower = red + flower).
 
Pri polysémantických slovách ''významy'' jednotlivých členov slovného spojenia sú vzájomne naod sebeseba ''závislé'', význam celku prevažuje nad jednotlivými významami členov (napr. a blind<sup>1</sup> man<sup>1</sup> = unable to see(slepý), man<sup>1</sup> = a human being(človek)
a blind<sup>2</sup> copy = blind= illegible (nečitateľný), man<sup>2</sup> and wife= man= husband, taktiež- blind= slepý človek, slepá ulička, slepá vášeň, slepý náboj).
 
:School children: školáci (Adj+N), škoľte deti (V+N)
 
Gramatický význam nesie v sebe určitý sémantický obsah, ktorý nemusí byť závislý naod lexikálnomlexikálneho významevýznamu konkrétnych slov.
 
=== Vzťah lexikálneho a gramatického významu ===
naod sebeseba závislé a od seba neoddeliteľné, možno to najlepšie pozorovať pri zámernom porušení kolokability (napr. zo štyl. dôvodov): all the sun long - ''all the day/night/week long ''- zovšeobecnenie štrukturálneho významu časovej jednotky.
 
Čím je gramatická štruktúra jednoduchšia tým je sémantická zložitejšia a naopak.