Štúdium filozofie je zámerné, cieľavedomé a systematické získavanie vedomostí, poznatkov, schopností a zručností v oblasti filozofie ako aj vedecký výskum filozofie.

Pri štúdiu filozofie možno zvoliť viacero stratégií, pri ktorých napr. filozofická encyklopédia plní rôznu funkciu: je systematické štúdium filozofie uskutočňujeme tak, že začneme štúdiom momentálneho prierezu štruktúrou filozofie; za tradične najschodnejšiu cestu štúdia filozofie sa považuje štúdium genetickej a dynamickej dominanty štruktúry filozofie čiže jej vzniku a vývinu. Pritom nám výdatne bude napomáhať schéma periodizácie filozofie a ostatné schémy.

Externé odkazy Upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.