Štýl vedenia sú zásadné pravidlá konania (vertikálny vzťah) nadriadeného (=vedúceho, manažéra) voči podriadeným jednotlivcom alebo podriadenému kolektívu, ktoré sú konštantné počas dlhšieho obdobia.

Na opis štýlov vedenia existuje viacero teórií/modelov. Na ich overenie sa vykonali tisícky empirických štúdií, ale ich závery sú sporné a nejednoznačné. Podrobne pozri teórie vedenia.