Štatút mesta je:

  • v súčasnosti na Slovensku (a obdobne v niektorých iných štátoch): základné všeobecne záväzné nariadenie každého mesta v zmysle §6 resp. §11-j a §24(1) Zákona o obecnom zriadení; je to ekvivalent "štatútu obce" pre obce, ktoré majú postavenie mesta
  • v Česku, Rakúsku a obdobne v niektorých iných štátoch (vrátane sčasti v minulosti Uhorska[1]): vyhláška a podobne, ktorou niektoré mestá dostávajú postavenie mesta, z ktorého v mnohých ohľadoch vyplýva postavenie rovné okresu; v Česku a Rakúsku sa také mesto nazýva štatutárne mesto – podrobnosti pozri pod štatutárne mesto.

Na Slovensku (podľa ÚS SR) štatút mesta v súčasnosti môže byť vydaný vo forme všeobecne záväzného nariadenia aj bez výslovného splnomocnenia zákona [2]

Referencie

upraviť
  1. statut. In: Ottův slovník naučný
  2. Nález Ústavného súdu SR č. I. ÚS 53/00