Štatút mesta je:

  • na Slovensku (a obdobne v niektorých iných štátoch): základné všeobecne záväzné nariadenie každého mesta v zmysle §6 resp. §11-j a §24(1) Zákona o obecnom zriadení; je to ekvivalent "štatútu obce" pre obce, ktoré majú postavenie mesta
  • v Česku, Rakúsku a obdobne v niektorých iných štátoch: vyhláška a podobne, ktorou niektoré mestá dostávajú postavenie štatutárneho mesta, z ktorého v mnohých ohľadoch vyplýva postavenie rovné okresu; podrobnosti pozri pod štatutárne mesto
  • štatút mesta môže byť vydaný vo forme všeobecne záväzného nariadenia aj bez výslovného splnomocnenia zákona (Nález Ústavného súdu SR č. I. ÚS 53/00)