Prof. PhDr. Štefan Povchanič CSc. (* 14. november 1939, Ložín) je slovenský univerzitný profesor francúzskej literatúry a editor i prekladateľ diel francúzskych klasikov (Moliére, Corneille, Hugo, Balzac, Flaubert a i.)

Štefan Povchanič
slovenský univerzitný profesor a prekladateľ
Narodenie14. november 1939 (84 rokov)
Ložín

V rokoch 1962 - 2005 prednášal na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského dejiny francúzskej literatúry 19. a 20. storočia. Po krátkom pôsobení na Pedagogickej fakulte UK bol pozvaný na novovznikajúcu Fakultu aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity. V rokoch 2007 – 2016 tam prednášal francúzsku civilizáciu a reálie a rozpracoval základy predmetu Interkultúrna komunikácia (Initiation à la Communication interculturelle, Vyd. Ekonóm, Bratislava 2012 a Interkulturalita v komunikácii, tamtiež 2015)

V rokoch 19891993 bol lektorom slovenského jazyka na Univerzite v Štrasburgu a v rokoch 20012003 bol hosťujúcim profesorom na Institut national des langues et civilisations orientales v Paríži. Tu vydal učebnicu Histoire de la littérature slovaque I  (Éditions l’Harmattan, Paris 2003).


Ocenenia

Prezident Francúzska Jacques Chirac mu v máji 2006 udelil insígnie rytiera Národného rádu za zásluhy (Chevalier de l'Ordre national du Mérite) a v roku 2014 ho prezident François Hollande povýšil na dôstojníka rovnomenného rádu (Officier de l’Ordre national du Mérite).


Knižné publikácie a učebnice

Svojimi článkami, štúdiami, doslovmi a predslovmi Štefan Povchanič vyše pol  storočia približoval slovenskému čitateľovi významné diela francúzskej literatúry.

V zrelom profesionálnom veku nad čiastkovými problémami u neho postupne prevládol záujem o práce syntetického charakteru

S kolektívom autorov napísal prvé slovenské Dejiny francúzskej literatúry (Causa Editio, Bratislava 1995).

O rok neskôr vydal súbor významných štúdií o princípoch Hugovej dramatiky, či o Flaubertovej románovej poetike pod názvom Literárne grafikony (Vyd. FiFUK, Bratislava1996). Prvýkrát tu nachádzame grafické vyjadrenie literárnych javov, ktoré sa stane organickou súčasťou autorových neskorších syntéz.

           V roku 2011 vydal monografiu Dynamika literárnych smerov (Vydavateľstvo EU Bratislava), v ktorej opúšťa tradičnú koncepciu literárnych dejín a sleduje pohyb literárnych systémov v priestore francúzskej literatúry 19. storočia. Táto publikácia sa stala predobrazom jeho knihy Od sentimentalizmu  k symbolizmu. Francúzska literatúra 19. storočia, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Marenčin PT v roku 2019, v predvečer autorovej osemdesiatky.