O stručnom opise vlastného akademického a profesionálneho života, obvykle slúžiacom ako príloha k žiadosti (curriculum vitae, resumé) pozri curriculum vitae.

Biografia (starogr. βίο- bio- < starogr. βίος bios – „život“ + γράφω grafó – „píšem, kreslím, znázorňujem, maľujem“[1][2]) alebo životopis je literárny žáner založený na opise (osobného, akademického, profesionálneho) života nejakej osoby, spravidla politicky, vojensky, vedecky, umelecky či inak významnej osobnosti. Podrobnou opisnou formou zachytáva všetko, čo sa týka života osobnosti, napr. detstvo, rodinné prostredie, priebeh profesionálnej prípravy, významní učitelia, osobnosti alebo i vplyvy v kultúrnom prostredí, sebareflexie tvorby, ohlasy, spomienky iných, ocenenia ap. K tomu sú prikladané aj fotografie, recenzie, kritiky, listová korešpondencia, resp. aj iné materiály.[chýba zdroj]

Biografia sa odlišne chápe v beletrii, biografistikehistoriografii (pozri historická biografia).[chýba zdroj]

Autor, spisovateľ životopisov sa označuje ako životopisec[3] alebo (zriedkavo) knižne biograf.[4][5]

Referencie upraviť

  1. Králik, Ľubor (2015), „bio-“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 71, ISBN 978-80-224-1493-7 ; Králik, Ľubor (2015), „graf“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 183, ISBN 978-80-224-1493-7 
  2. Rejzek, Jiří (2001), „biograf“, Český etymologický slovník (1. vyd.), Vozice: Leda, str. 79, ISBN 80-85927-85-3 ; Rejzek, Jiří (2001), „bio-“, Český etymologický slovník (1. vyd.), Vozice: Leda, str. 79, ISBN 80-85927-85-3 ; Rejzek, Jiří (2001), „graf“, Český etymologický slovník (1. vyd.), Vozice: Leda, str. 187, ISBN 80-85927-85-3 
  3. Peciar, Štefan, ed. (1959), „biograf“, Slovník slovenského jazyka, I. A – K (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo SAV, str. 95 
  4. Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2006), „biograf“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 978-80-224-1172-1 
  5. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „biograf“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopln. a uprav. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6