Autor (z latinského auclor = pôvodca, garant, záruka a ručiteľ) je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Pôvodca a tvorca umeleckého diela, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Autor je podľa zákona vlastníkom a má právo na svoje dielo, ktoré vzniká okamihom, keď je vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia.

Jeden z najznámejších slovenských autorov Daniel Hevier.

História

upraviť

Z historického hľadiska je pojem autor vnímaný odlišne.

V antike autorstvo neznamenalo originalitu a sebavyjadrenie. Umelec do diela vkladal svoje znalosti a remeselnú prácu.

V stredoveku považovali umelca za človeka povolaného pokorne slúžiť komunite a viere. Autor bol chápaný nie ako individuálny tvorca, ale ako garant, ručiteľ, záruka kvality diela (autorita). Antika a stredovek poznali autora ako remeselníka, ktorý na základe svojich znalostí tradície vlastnou prácou vytvoril dielo. Autor bol príčinou vzniku diela, pravidlá jeho existencie však určovala tradícia a zákonitosti prírody boli ukryté v materiáli.

V druhej polovici dvadsiateho storočia vznikajú tendencie, ktoré naopak oslabujú väzbu medzi autorom a dielom a kladú dôraz na autonómiu umeleckého diela. Koncepcia autora sa v minulosti vyvíjala v kontexte zmien v chápaní umenia a príbuzných disciplín. Ako invarianty pohybu a zmien koncepcií umenia by sme mohli vyčleniť tri pojmy: autor, dielo, tradícia. Vzťahy medzi týmito invariantnými pojmami vytvárajú koncepciu umenia.

Tendencia posilňovania pozície autora vo vzťahu k jeho dielu dostala nakoniec podobu v autorských zákonoch, ktoré sa po prvýkrát formulujú vo Francúzsku koncom 18. storočia.

Autor sa stal výhradným tvorcom a vlastníkom svojho diela ako tovaru, ktorý môže slobodne vymeniť na trhu za čokoľvek iné. Získal práva na svoje diela, ale súčasne sa za ne stal právne zodpovedný. Autorstvo v tomto zmysle plní ekonomickú, politickú, právnu a morálnu funkciu.[1]

Osobnosť autora diela dopĺňa kontext diela a ovplyvňuje recepciu diela. Na autora diela sa viažu autorské práva.

Autorstvo sa môže viazať na:

Môže ísť tiež o kombináciu týchto diel: architekt, dizajnér a pod.

Autor je chápaný z viacerých hľadísk ako:

 • jedinečná a nezameniteľná osoba – materiálna príčina vzniku diela (pohlavie, telesná váha, výška a celková stavba tela, temperament a vrodené schopnosti mozgu);
 • subjekt – tvoriace indivíduum, so svojimi zámermi, pocitmi a snahami sa vyjadriť;
 • ako funkcia v rámci inštitúcie umenia a širšieho kultúrneho rámca – zdedené tradície po predchádzajúcich etapách vývoja umenia a funkcie autora, ktorú v jeho rámci plní.

Niektoré práce sú vytvorené dvoma a viacerými autormi, ktorých príspevok nemožno jednoznačne od seba odlíšiť. V takomto prípade sa hovorí o spoluautorstve a spoluautoroch.

Autorské právo

upraviť

Na autora diela sa viažu autorské práva.

Osobnostné právo

upraviť

Podľa osobnostného práva má autor právo označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom a žiadať, aby sa uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti. Má právo rozhodnúť o zverejnení svojho diela a ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. Po smrti autora si nikto nesmie prisvojiť jeho autorstvo k dielu. Ochrany sa môže domáhať ktorákoľvek autorovi blízka osoba, a to aj v prípade, ak zanikli majetkové práva k dielu. Rovnako sa tejto ochrany môže domáhať aj autorský zväz, profesijná komora a príslušná organizácia kolektívnej správy.[2]

Majetkové právo

upraviť

Podľa majetkového práva má autor právo udeliť súhlas na každé použitie diela, najmä:

 • vyhotovenie rozmnoženiny diela,
 • verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
 • verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
 • spracovanie, preklad a adaptáciu diela.[2]

Referencie

upraviť
 1. ŠEDÍK, M. 2005. Problém autorstva. In: Filozofia. [online]. 2005 [cit. 2014-12-04]. Dostupné z www: < http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2005/7/498-511.pdf>.
 2. a b Národná rada SR. Autorský zákon – Zákon č. 618/2003 – úplné znenie [online]. 2014. Dostupné na: http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/autorsky-zakon/

Iné projekty

upraviť
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Autor
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Autor

Externé odkazy

upraviť
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.