Štrasburské prísahy

Štrasburské prísahy (v modernej francúzštine Les Serments de Strasbourg, v modernej nemčine Die Straßburger Eide) je právny dokument podpísaný 14. februára 842, ktorým vnuci Karola Veľkého Ľudovít Nemec a Karol II. Holý v Štrasburgu vytvorili alianciu proti svojmu staršiemu bratovi Lotarovi.

Text prísahy

Hodnota Štrasburských prísah je predovšetkým v jazyku, ktorým boli napísané. Stojí totiž pri zrode novodobých európskych jazykov. Dovtedy bola na území franského kráľovstva (to znamená dnešného Francúzska a Nemecka) jazykom vzdelancov a oficiálnych písomností iba latinčina. Tento dokument je považovaný za prvý prameň, ktorý bol napísaný vo starofrancúzskom a staronemeckom jazyku. Je výsledkom dlhodobého germánskeho vplyvu na ľudovú latinčinu (latin vulgaire).

Ľudovít Nemec prisahal Karolovi vernosť v starej francúzštine (resp. v jej najstaršej doložiteľnej vrstve, ešte nie celkom oddelenej od latinčiny – románčine alebo protofrancúzštine), označenej v texte latinským termínom romana lingua. Karol II. Holý zasa prisahal v starej nemčine (presnejšie v rýnsko-franskom dialekte), po latinsky teudisca lingua.

Stará a moderná francúzština a nemčina

upraviť
  • Text v starej francúzštine (romana lingua, protofrançais):
Pro Deo amur et pro christian pablo et nostro commun salvament, d'ist di in avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in ajudha et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dift, in o quid il mi altresi fazet, et ab Ludher nul plaid nunqua prindrai, qui meon vol cist meon fradre Karle in damno sit.
  • Rovnaký text v modernej francúzštine:
Pour l'amour de Dieu et pour le salut du peuple chrétien et notre salut commun, de ce jour en avant, autant que Dieu me donne le savoir et le pouvoir, je défenderai mon frère, Charles, et en aide de tout, comme il faut par droit naturelle défendre son frère, pourvu qu'il me fasse la même, et avec Lothaire je ne prendrai aucune accorde au préjudice de mon frère Charles.
  • Slovenský preklad:
Pre lásku Božiu, blaho kresťanského ľudu a naše spoločné blaho, týmto dňom počínajúc, ak mi Boh bude poskytovať vedomie a moc, budem chrániť svojho brata Karola svojou všetkou pomocou tak, ako plynie z prirodzeného práva brániť svojho brata, aby on urobil to isté pre mňa; a s Lotarom nebudem sa spolčovať zo svojej vlastnej vôle, aby môj brat Karol nemal ujmu.
  • Text v starej nemčine (teudisca lingua):
In godes minna ind in thes christiânes folches ind unsêr bêdhero gehaltnissî, fon thesemo dage frammordes, sô fram sô mir got gewizci indi mahd furgibit, sô haldih thesan mînan bruodher, sôso man mit rehtu sînan bruodher scal, in thiu thaz er mig sô sama duo, indi mit Ludheren in nohheiniu thing ne gegango, the mînan willon imo ce scadhen werdhên.
  • Rovnaký text v modernej nemčine:
Für die Liebe Gottes und des christlichen Volkes und unser aller Erlösung, von diesem Tage an, soweit mir Gott Wissen und Können gibt, werde ich meinem Bruder beistehen, so wie man seinem Bruder beistehen soll, auf dass er mir genauso tue, und ich werde niemals ein Abkommen mit Lothar treffen, das willentlich ihm zum Schaden sei.
  • Slovenský preklad:
Pre lásku Božiu, blaho kresťanského ľudu a naše spoločné blaho, týmto dňom počínajúc, ak mi Boh bude poskytovať vedomie a moc, budem chrániť svojho brata svojou všetkou pomocou tak, ako plynie z prirodzeného práva brániť svojho brata, aby on urobil to isté pre mňa; a s Lotarom nebudem sa spolčovať zo svojej vlastnej vôle, aby (Ľudovít) nemal ujmu.

Iné projekty

upraviť