Živorodosť alebo viviparia je schopnosť živočíchov rodiť živé mláďatá, tzn. bez vajcových obalov. Jej opakom je rodenie mláďat s vajcovými obalmi, čiže vajcorodosť.

Živorodosť sa vyskytuje u rôznych skupín stavovcov aj bezstavovcov. Sú ňou charakteristické napríklad všetky fylogeneticky vyspelejšie cicavce – živorodce (Holotheria), ale aj mnohé druhy rýb, parýb, hmyzu, pavúkovcov a ďalších.

Spôsob privádzania mláďat na svet sa volá pôrod a predchádza mu vnútrotelový vývin – gravidita. Na vnútrotelový vývin bývajú orgány samice prispôsobené, či už ide o pozmenené orgány s pôvodne inou funkciou (napr. rozšírené vajcovody u živorodých rýb) alebo o špecializované orgány ktoré sa vyvinuli len na tento účel (maternica). Pokiaľ samica čaká súčasne viac ako jedno mláďa, rozlišujeme dva prípady: v prvom ich privedie na svet krátko po sebe pretože všetky zárodky dozrú naraz, v druhom dozrievajú zárodky postupne a teda ich samica rodí postupne (prípadne naraz, ale minimálne jedno z mláďat preto zostáva menej vyvinuté) – superfetácia.

Pozri aj upraviť