Aeromechanika

Aeromechanika je odbor mechaniky, skúmajúci chovanie plynov pri pôsobení vonkajších síl, pri ich relatívnom pohybe voči pevným telesám a pri ich pohybe v uzavretých priestoroch. Delí sa ďalej na aerostatiku a aerodynamiku. Zákony, ktoré študuje, sú v určitých oblastiach veľmi podobné zákonom hydromechaniky. Rozdiely spôsobuje predovšetkým stlačiteľnosť a podstatne menšia viskozita plynov. Aeromechanika považuje plyny za spojité prostredie/látku, neskúma ich molekulárne vlastnosti.

ZdrojeUpraviť