Agitácia (politika)

Agitácia (z lat. agitare = poháňať) – presvedčovanie, získavanie pre určitú myšlienku, program alebo cieľ. Úzko súvisí s propagandou, je však konkrétnejšia, zameraná na presne vymedzené ciele. Podľa použitých prostriedkov sa rozlišuje písomná, názorná a ústna agitácia.[1]

Referencie

upraviť
  1. agitace. In: ŽALOUDEK, Karel; HULICIUS, Eduard, ed. Encyklopedie politiky. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha : Libri, 2004. 575 s. ISBN 80-7277-209-0. S. 14.