Aktíva (účtovníctvo)

Aktíva (jednotné číslo aktívum) sú ekonomické prostriedky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických úžitkov.

Aktíva sa delia na:

  • majetok - t.j. tá časť aktív, ktorá sa vykazuje v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch
  • iné aktíva - t.j. tá časť aktív, ktorá sa vykazuje v účtovnej závierke v poznámkach (napr. odpísané pohľadávky, kvalita zamestnancov a pod.)

Podrobnosti o aktívach nazývaných aj majetok pozri v článku majetok (účtovníctvo).

  • Kotulič, R. et al.: Finančná analýza podniku, 2010