Majetok (účtovníctvo)

Majetok alebo nepresne aktíva je v účtovníctve obsah (celej) ľavej strany súvahy (nazývanej aj strana aktív). Jeho opakom je pojem zdroje krytia majetku.

Definícia podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve znie Majetok sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa [paragrafov zákona o účtovníctve]; vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.

Delenia upraviť

Delenie 1 (podľa spôsobu pôsobenia v podniku):

Delenie 2 (podľa dĺžky času použitia):

Delenie 3 (podľa formy):

Delenie 4 (podľa likvidnosti):

  • majetok 4. stupňa likvidnosti: (len) neobežný majetok
  • majetok 3. stupňa likvidnosti: (len) zásoby a dlhodobé pohľadávky
  • majetok 2. stupňa likvidnosti: krátkodobé pohľadávky, časové rozlíšenie a pod.
  • majetok 1. stupňa likvidnosti: peniaze, ceniny a pod.

Delenie 5 (podľa skutočnej funkcie vo výrobnom procese):

Majetok podľa slovenských predpisov upraviť

Oficiálne delenie majetku na Slovensku pozri v článku súvaha (finančné účtovníctvo).

Majetok z vlastníckeho hľadiska upraviť

Pre majetok organizácie platí:

  • v súkromnom podniku je vlastníkom majetku podnikateľ
  • v akciovej spoločnosti sú vlastníkmi majitelia akcií (účastín)
  • v štátnom podniku má podnik majetok len v správe, jeho majiteľom je štát
  • v družstevnej organizácii sú majiteľmi majetku členovia družstva

Zdroje upraviť