Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok (skr. DNM; do roku 2002 nehmotný investičný majetok, skr. NIM) je položka súvahy - podľa slovenskej právnej úpravy definovaná ako hmotný majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok (365 dní).

Zahŕňa najmä softvér, oceniteľné práva, goodwill, zriaďovacie náklady a aktivované náklady na vývoj.