Akciová spoločnosť

obchodná spoločnosť vlastnená držiteľmi verejne obchodovateľných akcií

Akciová spoločnosť (1875 – 30. apríl 1990 na Slovensku v slovenčine oficiálne účastinná spoločnosť, v Česku aj pred 30. aprílom 1990 nazývaná akciová společnost) je druh obchodnej spoločnosti. Je to spoločnosť, ktorej základné imanie (min. 25 000 eur) je rozdelené na určitý počet podielov – akcií (do 1990 oficiálne účastiny, neoficiálne aj akcie), a tie vlastnia jednotliví akcionári (do 1990 oficiálne účastinári, neoficiálne aj akcionári).

Zakladatelia akciovej spoločnosti predávajú akcie, čím získavajú kapitál od veľkého počtu ľudí – akcionárov. O dôležitých veciach spoločnosti sa rozhoduje hlasovaním na valnom zhromaždení akcionárov (najvyšší orgán). Hlas akcionára na valnom zhromaždení má váhu zodpovedajúcu počtu akcií, ktoré vlastní. Dozor nad činnosťou akciovej spoločnosti vykonáva dozorná rada.

Spoločnosť zodpovedá za záväzky celým svojím majetkom. Akcionári za záväzky spoločnosti neručia. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie akciová spoločnosť alebo skratku akc. spol. alebo a. s.

Stanovy môžu založiť právo akcionárov na výmenu akcií na meno za akcie na doručiteľa a naopak. Akcie na doručiteľa môžu mať podobu len zaknihovaných akcií, ich prevod sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.

Prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. Akcia na meno môže znieť aj na dve alebo viac osôb. Práva s akciou spojené môže potom vykonávať ktorákoľvek z nich alebo osoba nimi splnomocnená.

Pri akciách na meno spoločnosť vedie zoznam akcionárov. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov. Zoznam akcionárov nie je verejný. (Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu v časti, v ktorej sa ho týka.) Stanovy môžu obmedziť, nie však vylúčiť prevoditeľnosť akcií na meno.

V roku 2012 bolo Finančnou správou SR evidovaných 8 787 akciových spoločností.[1]

Dejiny na SlovenskuUpraviť

Právna forma akciovej/účastinnej spoločnosti na Slovensku existuje bez prestávky od 19. storočia. Historicky bola upravená týmito základnými zákonmi:

  • 1875: uhorský obchodný zákon
  • zák. 11/1918 Zb. – recepčná norma na prebratie všetkých predpisov Rakúsko – Uhorska (v tomto prípade Uhorska)
  • vládne nariadenie 465/1920 Zb. (ohľadom riešenia problému koncesií potrebných na vznik účastinnej spoločnosti, ktoré v Uhorsku na rozdiel od rakúskej časti monarchie, teda Česka, neboli potrebné)
  • zák. 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach
  • zák. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach (účinný od 1. 5. 1990)
  • zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (účinný od 1. 1. 1992)

Zaujímavosťou je, že pojem naďalej existoval aj počas komunistického obdobia po druhej svetovej vojne (zák. 243/1949).

ReferencieUpraviť

  1. Výročná správa o činnosti Finančnej správy SR [online]. Banská Bystrica : Finančná správa Slovenská republika, apríl 2013, [cit. 2013-10-25]. Dostupné online.