Základné imanie alebo mimo právnych kontextov aj základný kapitál alebo pre štátne podniky kmeňové imanie (iné názvy pozri nižšie) je peňažné vyjadrenie súhrnu zdrojov vložených do podniku jeho vlastníkmi. Je to časť vlastného imania.

Právna úprava upraviť

V slovenskom práve je základné imanie podľa Obchodného zákonníka (najmä §58 a nasl. a §223 a nasl.) upravené takto: Základné imanie obchodnej spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do obchodnej spoločnosti; základné imanie družstva je súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva. Povinne sa vytvára a do obchodného registra zapisuje z obchodných spoločností len v akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným, ostatné spoločnosti ho môžu tvoriť tiež, ale nezapisujú ho do obchodného registra; základné imanie družstva sa do obchodného registra nezapisuje (pretože je veľmi variabilné).

Ďalšie podrobnosti pozri v Obchodnom zákonníku, zákone o štátnom podniku, zákone o európskej spoločnosti a zákone o európskom družstve.

Názvy upraviť

Z právneho hľadiska bol pojem základné imanie zavedený až Obchodným zákonníkom (zák. 513/1991, účinný od 1.1.1992). Pokiaľ ide o ekvivalentné pojmy, na Slovensku sa označoval:

 • pre štátne podniky (existovali do roku 1950 a potom od roku 1988):
  • 1988 - 30.4.1990: imanie podniku pri založení
  • od 1.5.1990: kmeňové imanie
 • pre spoločnosti s ručením obmedzeným (existovali 1920 - 1950 a 1990 - dodnes):
  • 1920-1950: kmeňový kapitál (čo je doslovný preklad z nemčiny)
  • 1.5.1990-31.12.1991: kmeňové imanie
  • od 1.1.1992 (účinnosti Obchodného zákonníka): základné imanie
 • pre akciové spoločnosti (existovali bez prestávky od 19. storočia):
  • 1875- 31.12.1991: základný kapitál (čo je doslovný preklad z nemčiny)
  • od 1.1.1992 (účinnosti Obchodného zákonníka): základné imanie

V prípade komanditnej spoločnosti, družstva, ako aj nových právnych foriem európska spoločnosť (existuje od roku 2004) a európske družstvo (existuje od roku 2007), takisto predpisy používajú výraz základné imanie.

Vo finančnej vede sa (pod vplyvom iných jazykov, najmä angličtiny a nemčiny, v ktorých sa v názve používa výraz capital/Kapital a pod.) takmer vždy označuje ako základný kapitál.

V nadáciách je ekvivalentom základného imania od roku 2002 tzv. nadačné imanie.