Vlastné imanie (iné názvy: vlastný kapitál, vlastné zdroje, rozdiel majetku a záväzkov, vlastné zdroje krytia majetku, vlastné zdroje krytia, vlastné zdroje majetku; v rozpočtových organizáciách: fondy) je v súvahe rozdiel medzi hodnotou celej strany aktív a hodnotou záväzkov v širšom zmysle (vrátane hodnoty časového rozlíšenia na strane pasív). Vyjadruje nárok na majetok podniku po odpočítaní všetkých jeho účtovných dlhov.

Skladá sa z týchto častí:

Podľa slovenskej právnej úpravy platnej od 31.12.2014 je členenie takéto (porov. aj článok súvaha (finančné účtovníctvo))[1]:

Referencie

upraviť
  • KOTULIČ, Rastislav. Finančná analýza podniku. Bratislava : Iura edition, 2010. 238 s. (Ekonómia.) ISBN 9788080783426.