Alexander Spesz

Prof. ThDr. Alexander Spesz (* 23. november 1889, Nová Ľubovňa - † 28. november 1967, Bardejov); katolícky teológ a filozof, predstaviteľ novotomizmu, zameriavajúci sa na morálnu teológiu a filozofiu, psychológ, univerzitný profesor a publicista

ŽivotUpraviť

Po absolvovaní gymnázia v Bardejove a Prešove študoval v rokoch 1905 - 1913 filozofiu a teológiu na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme, kde získal doktorát filozofie (1911) a doktorát teológie (1915). V štúdiu ďalej pokračoval vo Viedni a na nemeckých univerzitách. Po vysviacke roku 1914 pôsobil ako kaplán a profesor náboženstva v Košiciach. V rokoch 1918 až 1936 vyučoval filozofiu a morálnu teológiu v košickom bohosloveckom učilišti. Po nostrifikovaní vedeckej hodnosti ThDr. na Karlovej univerzite v Prahe roku 1930 a po vymenovaní za pápežského komorníka sa stal roku 1936 riadnym profesorom katolíckej morálky na novozaloženej Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Ako profesor tu pôsobil až do roku 1959, keď odišiel na dôchodok do Bardejova. V rokoch 1938 - 1940 a 1942 - 1944 bol dekanom tejto fakulty, v rokoch 1943 - 1945 podpredsedom Slovenskej akadémie vied a umení, predsedom morálnej sekcie Slovenskej učenej spoločnosti (Societas Eruditas Slovaca) a členom Katolíckej akadémie. Po roku 1948 neprijal na teologickej fakulte funkciu dekana, ale do istej miery akceptoval Mierové hnutie katolíckeho duchovenstva. Bol jediným z profesorov s prirodzenou autoritou, ktorí zostali na reformovanej a ideologicky deformovanej teologickej fakulte. Napísal 22 knižných diel a celý rad štúdií najmä do časopisov Svoradov, Rozvoj, Kultúra, Duchovný pastier, Filozofický sborník a Nová práca. Od roku 1941 redigoval novozaložený časopis Slovenskej učenej spoločnosti Theologica Catholica Slovaca a prispel doň niekoľkými cennými vedeckými štúdiami a recenziami.


Dielo (výber)Upraviť

Filozofické práceUpraviť

 • Summarium philosophiae christianae in usum cursus philosophici unius anni necnon plurium annorum ad modum repetitorii. Turín 1928.
 • Filozofia u nás. In: Kultúra, 1931, č. 4.
 • Das dunkle Reich in uns. Hildesheim 1934.
 • Národ a štát. In: Ročenka rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty, Bratislava 1939, s. 39 – 47.
 • Poznanie budúcnosti. In: Kultúra, 1935, č. 9.
 • (rec.): Joseph de Vries: Critica, 1937 a Maximillianus Rast.: Theologia naturalis, in usum scholarum, 1939. In: Filozofický sborník, 1940, č. 1, s. 56 – 58.
 • Čo je filozofia? In: Filozofický sborník 1940, č. 2, s. 65 – 68.
 • Hranice poznania (Grenzen des Wissens. Bratislava 1941.
 • Ku kritike „Hranice poznania“. In: Kultúra, 1941, s. 501–503.
 • (rec.): Matocha, J.: Compendium philosophiae christianae. In: Theologica Catholica Slovaca, I, 1941, s. 144 – 146.
 • (rec.): ČYŽEVSKIJ, D.: Štúrova filozofia života. In: Theologica Catholica Slovaca, 1941, s. 146 – 148.
 • (rec.): RAJEC, J.: Princípy hierarchie normovej. In: Theologica Catholica Slovaca, 1941, s. 148 – 150.

Teologické práce, osobitne práce z morálnej teológieUpraviť

 • Levate capita vestra. Graz, 1936.
 • Diagnostika morality modernej doby v posledných pápežských encyklikách. In: Svoradov, 1937, č. 1 – 2.
 • Pohlavná výchova mládeže, In: Kultúra, 1940, č. 3.
 • Manželstvo, veľké tajomstvo, Trnava 1941 (3. vyd. 1947).
 • Príčiny priaznivého vplyvu katolicizmu na populáciu. In: Theologica Catholica Slovaca, I, 1941, s. 87 – 98.
 • Vzťah mravnosti k náboženstvu. In: Nová práca, 1947, č. 2, s. 71 – 80.
 • Základy stavovskej mravnosti. In: Nová práca, 1947, č. 5.
 • Boj proti vojne. Trnava 1948, 743 – 750.
 • Katolícka mravouka. Trnava 1948.

Psychologické a psychoanalytické práceUpraviť

 • Okultizmus. In: Svoradov, 1935, č. 5 – 6.
 • Psychoanalýza a kresťanstvo. Rožňava 1934.
 • Psychoanalýza. In: Kultúra, 1935, č. 2.
 • O kritike „Psychoanalýzy a kresťanstva“. In: Kultúra, 1935, č. 6, s. 271 – 273.
 • Psychologické príčiny španielskych udalostí. In: Svoradov, 1936, č. 12.
 • Zo života snov. In: Kultúra, 1936, č. 11.
 • Psychoanalýza slovenských ľudových povier, 1944.

Práce zamerané na mystiku, okultizmus a špiritizmusUpraviť

 • Najnovšie z Konnerreuthu. In: Kultúra, 1931, č. 10.
 • Špiritizmus a jeho dnešné výhľady. In: Kultúra, 1932, č. 5. Dogmatický boj okolo Konnersreuthu, In: Kultúra, 1933, č. 6.
 • Occultismo e miracolo e fede. Rím 1933.
 • Okultné zjavy. In: Kultúra, 1935, č. 5.
 • Okultizmus. In: Svoradov, 1935, č. 5 – 6.
 • Mystika, mágia a mediunizmus, 1939.
 • Okulttizmus a zázrak. Trnava 1939.
 • Špiritisti a posmrtný život. In: Svoradov, 1940, č. 5 – 6.
 • Vpálená ruka v dóme sv. Martina. K prípadu Klementa Zwespebauera. In: Theologica Catholica Slovaca I, 1941, s. 139 – 143.
 • Špiritizmus a parapsychológia? 1947 (2. vyd. Bratislava 1990).

Ostatné náboženské a teologické práceUpraviť

 • Podzemný Rím alebo rímske katakomby. Praha, 1922.
 • Istenhez vissza! Korszerü képidések beszédekben, 1928.
 • Biblické ženy. In: Kultúra, 1935, č. 10.
 • Náboženské pomery v Abesínii. In: Kultúra, 1936, č. 7 – 8.
 • Pravý Maxim Gorkij. In: Svoradov 1937, č. 4 – 5.
 • Talizmany dnešného človeka. In: Kultúra, 1940, č. 3 – 4.

(rec.): Hlouch, J.: Konverse a konvertité, Olomouc 1940. In: Kultúra, 1940, č. 7 – 8.

 • Očakávanie národov. In: Kultúra, 1941, č. 10 – 11.
 • O náboženskom ponímaní pacienta. In: Nová práca, 1947, č. 5.
 • Sviatosti. Trnava. 1951.


Práce o ňomUpraviť

 • Filo, E.(rec.): SPESZ, A.: Hranice poznania. In: Filozofický sborník, 1941, č. 3.
 • Kalinay, V. (rec.): SPESZ, A: Hranice poznania. In: Kultúra, 1941, č. 12.
 • Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936 – 1966, Bratislava 1986.
 • Martinec, A.: Pamiatke profesora Spesza. In: Katolícke noviny, 29. 11. 1992.
 • MÜnz, T.: A. Spesz. Náboženská filozofia na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. In: Filozofia, 1994, č. 7, s. 428 – 431.
 • MÜnz, T.: In: Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí, 1998.
 • Letz, J.: In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, 2000, s. 1265 – 1268.
 • Slovenský biografický slovník V R – Š. Martin : Matica slovenská, 1992. 560 s. ISBN 80-7090-216-7. S. 320.
 • Šulík, I.: Morálne myslenie A. Spesza, 2005.
 • Čižmár, M.: Súkromné zjavenia a stigmatizácia z pohľadu A. Spesza. In: Verbum, 2007, č. 2, s. 41-61.

Externé odkazyUpraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.