Animálna železnica

spôsob dopravy po koľajniciach použitím pohonu zvieratami

Animálna železnica, resp. zvieracia železnica je spôsob dopravy po koľajniciach použitím pohonu zvieratami. Najčastejším podtypom je konská železnica, zriedkavejšie boli používané napr. i voly (napr. v počiatočnom období železničnej vlečky zo žel. st. Bratislava predmestie do areálu spoločnosti Dynamit-Nobel, neskôr premenovanej na Chemické závody Juraja Dimitrova, nakoniec na Istrochem).