Arenit je typ pieskovca, ktorý obsahuje menej ako 15 % základnej hmoty bez ohľadu na typ prevládajúcich zŕn. Prevládajúca zložka tohto typu pieskovcov sú psamitické zrná. Označenie arenit sa používa s prívlastkom definujúcim prevládajúce zloženie zŕn, napr. kremenný arenit tvorený hlavne zrnami kremeňa, alebo preponou, napr. kalkarenit, ktorý tvoria hlavne zrná vápencov, či iných karbonátov.

Arenit
Kremenný arenit, lúžňanské súvrstvie, obalová séria tatrika Donovaly, Nízke Tatry.
Kremenný arenit, lúžňanské súvrstvie, obalová séria tatrika Donovaly, Nízke Tatry.
Zloženie
Hlavné minerálykremeň, živce, kalcit
Vlastnosti
Textúrazrnitá, piesčitá

Arenit možno rozoznať podľa neprítomnosti základnej hmoty (matrix) aj pri pozorovaní lupou. Možno ho preto charakterizovať ako „čistý pieskovec“.[1] Aj termín arkóza je podľa niektorých názorov nevhodný termín pre živcové arenity.[2]

Termín arenit pochádza z latinčiny a znamená piesok. Ako prvý termín použil roku 1903 A. W. Grabau.[3] V pozmenenej forme ako synonymum termínu psefit používa termín Pettitjohn.[4]

Arenity vznikajú hlavne eróziou iných hornín, alebo redepozíciou piesku zo šelfu gravitačnými prúdmi. Niektoré arenity obsahujú premenlivé množstvo karbonátových častíc. Bežne predstavujú masívne, alebo lavicovité, strednozrnné pieskovce so širokými medzivrstvovými špárami a výraznou odlučnosťou.

ReferencieUpraviť

  1. Tucker, M., 2003, Sedimentary Rocks in the Field. John Wiley & Sons, Chichester, 234 s.
  2. Mial, A. D., 2003, Sands, gravels, and their lithified equivalents. in Middleton, G. V. (Editor), Encyclopedia of Sediments and Sedimentary Rocks. Kluwer Scientific Publishers, Dordrecht, s. 588 – 592
  3. Levinson-Lessing, F. J., Struve, E. A., 1963, Petrografičeskij slovar. Gosgeoltechizdat, Moskva, s. 29
  4. Pettijohn, F. J., 1975, Sedimentary Rocks Harper & Row, 718 s.