Armáles (z lat. litteræ armales, niekedy tiež litteræ armorum, z lat. arma – zbraň , neskôr tiež erb) je donačná listina, ktorou sa udeľuje alebo polepšuje erb. Obsahuje slovný popis erbu (blazón) niekedy aj s farebným vyobrazením.

Armáles z roku 1569 pre Nicholasa Bacona

V Európe sa rozšírili od začiatku 14. storočia. Na dnešnom území Slovenska vydal prvý armáles Karol Róbert z Anjou v roku 1326 pre Mikuláša Herczega ako fyzickú osobu. Najstarší armáles pre právnickú osobu bol vydaný mestu Košice v roku 1369, a to nielen v uhorskom, ale v celoeurópskom meradle.

Z právneho hľadiska existovali tri druhy armálesov

  1. listina potvrdzujúca existujúci erb - používa sa len v počiatočnom období
  2. donačná listina - udeľuje nový, dovtedy nepoužívaný erb
  3. augmentačná listina - polepšuje existujúci erb o nové znamenie, alebo mení farbu na kov

Armálesy sa zapisovali do registrov, buď len v textovej podobe, alebo aj s miniatúrnym vyobrazením erbu. V Uhorsku sa registre zachovali len od roku 1527, najstaršie miniatúry len od roku 1736. Súpis armálesov, respektíve erbov (blazónov a ich vyobrazení) sa nazýva armoriál.

Zdroj upraviť

  • JAVOR, Martin. Heraldika na východnom Slovensku. 1. vyd. V Prešove : Metodicko-pedagogické centrum, 2004. 56 s. ISBN 80-8045-328-4.